Ostriches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ostrich.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 13:21

But wild beasts of the desert will lie there, And their houses will be full of owls; ostriches will dwell there, And wild goats will caper there.


മരുമൃഗങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കും; അവരുടെ വീടുകളിൽ മൂങ്ങാ നിറയും; ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ അവിടെ പാർക്കും; ഭൂതങ്ങൾ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യും.


Jeremiah 50:39

"Therefore the wild desert beasts shall dwell there with the jackals, And the ostriches shall dwell in it. It shall be inhabited no more forever, Nor shall it be dwelt in from generation to generation.


ആകയാൽ അവിടെ മരുമൃഗങ്ങൾ കുറുനരികളോടുകൂടെ പാർക്കും; ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും അവിടെ വസിക്കും; ഇനി അതിൽ ഒരു നാളും കുടിപാർപ്പുണ്ടാകയില്ല; തലമുറതലമുറയായി അതു നിവാസികൾ ഇല്ലാതെ കിടക്കും.


Lamentations 4:3

Even the jackals present their breasts To nurse their young; But the daughter of my people is cruel, Like ostriches in the wilderness.


കുറുനരികൾപോലും മുലകാണിച്ചു കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു; എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയോ മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെപ്പോലെ ക്രൂരയായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Ostriches?

Name :

Email :

Details :×