Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Parr

English Meaning

A young salmon in the stage when it has dark transverse bands; -- called also samlet, skegger, and fingerling.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Sorry, No Malayalam Meaning for your input! 
See Par   Want To Try Parr In Malayalam??

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Psalms 102:7
I lie awake, And am like a sparrow alone on the housetop.
ഞാൻ ഉറക്കിളെച്ചിരിക്കുന്നു; വീട്ടിന്മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിൽ പോലെ ആകുന്നു.
Matthew 10:29
Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will.
കാശിന്നു രണ്ടു കുരികിൽ വിൽക്കുന്നില്ലയോ? അവയിൽ ഒന്നുപോലും നിങ്ങളുടെ പിതാവു സമ്മതിക്കാതെ നിലത്തു വീഴുകയില്ല.
Matthew 10:31
Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.
ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഏറിയ കുരികിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവരല്ലോ.
Psalms 84:3
Even the sparrow has found a home, And the swallow a nest for herself, Where she may lay her young--Even Your altars, O LORD of hosts, My King and my God.
കുരികിൽ ഒരു വീടും, മീവൽപക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു ഒരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു; എന്റെ രാജാവും എന്റെ ദൈവവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, നിന്റെ യാഗ പീഠങ്ങളെ തന്നേ.
Proverbs 26:2
Like a flitting sparrow, like a flying swallow, So a curse without cause shall not alight.
കുരികിൽ പാറിപ്പോകുന്നതും മീവൽപക്ഷിപറന്നുപോകുന്നതും പോലെ കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല.
Luke 12:6
"Are not five sparrows sold for two copper coins? And not one of them is forgotten before God.
രണ്ടു കാശിന്നു അഞ്ചു കുരികിലിനെ വിലക്കുന്നില്ലയോ? അവയിൽ ഒന്നിനെപ്പോലും ദൈവം മറന്നുപോകുന്നില്ല.
Luke 12:7
But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.
നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടിപോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ഏറിയ കുരികിലിനെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവർ.
×

Found Wrong Meaning for Parr?

Name :

Email :

Details :×