Pass By

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Pass, By

×
× ഒപ്പമെത്തി പിന്നിടുക - Oppameththi Pinniduka | Oppamethi Pinniduka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 37:2

Then He caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley; and indeed they were very dry.


അവൻ എന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റിച്ചുറ്റി നടക്കുമാറാക്കി; അവ താഴ്വരയുടെ പരപ്പിൻ എത്രയും അധികമായിരുന്നു; അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു.


Psalms 129:8

Neither let those who pass by them say, "The blessing of the LORD be upon you; We bless you in the name of the LORD!"


യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ; യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ വഴിപോകുന്നവർ പറയുന്നതുമില്ല.


Ezekiel 46:21

Then he brought me out into the outer court and caused me to pass by the four corners of the court; and in fact, in every corner of the court there was another court.


പിന്നെ അവൻ എന്നെ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, പ്രാകാരത്തിന്റെ നാലു മൂലെക്കലും ചെല്ലുമാറാക്കി; പ്രാകാരത്തിന്റെ ഔരോ മൂലയിലും ഔരോ മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pass By?

Name :

Email :

Details :×