Pass By

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Pass, By

× ഒപ്പമെത്തി പിന്നിടുക - Oppameththi Pinniduka | Oppamethi Pinniduka
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 9:26

They pass by like swift ships, Like an eagle swooping on its prey.


അതു ഔടകൊണ്ടുള്ള വള്ളംപോലെയും ഇരയെ റാഞ്ചുന്ന കഴുകനെപ്പോലെയും കടന്നു പോകുന്നു.


Lamentations 2:15

All who pass by clap their hands at you; They hiss and shake their heads At the daughter of Jerusalem: "Is this the city that is called "The perfection of beauty, The joy of the whole earth'?"


കടന്നുപോകുന്ന ഏവരും നിന്നെ നോക്കി കൈ കൊട്ടുന്നു; അവർ യെരൂശലേംപുത്രിയെച്ചൊല്ലി ചൂളകുത്തി തലകുലുക്കി: സൌന്ദര്യപൂർത്തി എന്നും സർവ്വമഹീതലമോദം എന്നും വിളിച്ചുവന്ന നഗരം ഇതു തന്നേയോ എന്നു ചോദിക്കുന്നു.


Amos 7:8

And the LORD said to me, "Amos, what do you see?" And I said, "A plumb line." Then the Lord said: "Behold, I am setting a plumb line In the midst of My people Israel; I will not pass by them anymore.


യഹോവ എന്നോടു: ആമോസേ, നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ഒരു തൂക്കുകട്ട എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്നു കർത്താവു: ഞാൻ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ഒരു തൂക്കുകട്ട പിടിക്കും; ഞാൻ ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല;


×

Found Wrong Meaning for Pass By?

Name :

Email :

Details :×