Pass By

Show Usage
   

English Meaning

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

Please Try : Pass, By

× ഒപ്പമെത്തി പിന്നിടുക - Oppameththi Pinniduka | Oppamethi Pinniduka
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 37:2

Then He caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley; and indeed they were very dry.


അവൻ എന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റിച്ചുറ്റി നടക്കുമാറാക്കി; അവ താഴ്വരയുടെ പരപ്പിൻ എത്രയും അധികമായിരുന്നു; അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു.


Jeremiah 22:8

And many nations will pass by this city; and everyone will say to his neighbor, "Why has the LORD done so to this great city?'


അനേകം ജാതികളും ഈ നഗരംവഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരനോടു: ഈ മഹാനഗരത്തോടു യഹോവ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്തു എന്നു ചോദിക്കയും


Ezekiel 39:11

"It will come to pass in that day that I will give Gog a burial place there in Israel, the valley of those who pass by east of the sea; and it will obstruct travelers, because there they will bury Gog and all his multitude. Therefore they will call it the Valley of Hamon Gog.


അന്നു ഞാൻ ഗോഗിന്നു യിസ്രായേലിൽ ഒരു ശ്മശാനഭൂമി കൊടുക്കും. കടലിന്നു കിഴക്കുവശത്തു വഴിപോക്കരുടെ താഴ്വര തന്നേ; വഴിപോക്കർക്കും അതു വഴിമുടക്കമായ്തീരും; അവിടെ അവർ ഗോഗിനെയും അവന്റെ സകല പുരുഷാരത്തെയും അടക്കം ചെയ്യും; അവർ അതിന്നു ഹാമോൻ -ഗോഗ് (ഗോഗ് പുരുഷാരത്തിന്റെ) താഴ്വര എന്നു പേർ വിളിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Pass By?

Name :

Email :

Details :×