Persecutions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of persecution.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Timothy 3:11

persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra--what persecutions I endured. And out of them all the Lord delivered me.


എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും.


2 Thessalonians 1:4

so that we ourselves boast of you among the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that you endure,


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സകല ഉപദ്രവങ്ങളിലും കഷ്ടങ്ങളിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയും വിശ്വാസവും നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭകളിൽ നിങ്ങളെച്ചൊല്ലി പ്രശംസിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Persecutions?

Name :

Email :

Details :×