Pitchers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of pitcher.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 7:8

For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men--the washing of pitchers and cups, and many other such things you do."


നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന വിട്ടുംകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സന്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു;


Exodus 37:16

He made of pure gold the utensils which were on the table: its dishes, its cups, its bowls, and its pitchers for pouring.


മേശമേലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ തളികകളും കരണ്ടികളും കിണ്ടികളും പകരുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടങ്ങളും തങ്കംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി.


Numbers 4:7

"On the table of showbread they shall spread a blue cloth, and put on it the dishes, the pans, the bowls, and the pitchers for pouring; and the showbread shall be on it.


കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേലും ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ചു അതിന്മേൽ തളികകളും കരണ്ടികളും കിണ്ടികളും പകരുന്നതിന്നുള്ള കുടങ്ങളും വെക്കേണം; നിരന്തരമായ അപ്പവും അതിന്മേൽ ഇരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Pitchers?

Name :

Email :

Details :×