Portentously

Pronunciation of Portentously  

   

English Meaning

  1. In an ominous manner.
  2. In a pompous manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദുർലക്ഷണമായി - Dhurlakshanamaayi | Dhurlakshanamayi
× അത്ഭുതപരമായി - Athbhuthaparamaayi | Athbhuthaparamayi
× ഉത്‌പാതം - Uthpaatham | Uthpatham
× നിമിത്തം - Nimiththam | Nimitham
× അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya
× അശുഭസൂചകം - Ashubhasoochakam
× ദുർനിമിത്തമായ - Dhurnimiththamaaya | Dhurnimithamaya
× ദുശ്ശകുനമായ - Dhushakunamaaya | Dhushakunamaya
× ഗൗരവമേറിയ - Gauravameriya | Gouravameriya
× ദുർനിമിത്തം - Dhurnimiththam | Dhurnimitham
× സൂചന - Soochana
× അത്ഭുതകരം - Athbhuthakaram
× അത്ഭുത സംഗതി - Athbhutha Samgathi
× ഭയങ്കരമായ - Bhayankaramaaya | Bhayankaramaya
× അത്ഭുതമായ - Athbhuthamaaya | Athbhuthamaya
× ദുശ്ശകുനമായി - Dhushakunamaayi | Dhushakunamayi
× അശുഭസൂചകമായ - Ashubhasoochakamaaya | Ashubhasoochakamaya
×
× നിമിത്തദർശിയായ - Nimiththadharshiyaaya | Nimithadharshiyaya
× ദുര്‍ലക്ഷണമായി - Dhur‍lakshanamaayi | Dhur‍lakshanamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Portentously?

Name :

Email :

Details :×