Precepts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of precept.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 119:168

I keep Your precepts and Your testimonies, For all my ways are before You.


ഞാൻ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെയും സാക്ഷ്യങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കുന്നു; എന്റെ വഴികളെല്ലാം നിന്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കുന്നു.


Daniel 9:5

we have sinned and committed iniquity, we have done wickedly and rebelled, even by departing from Your precepts and Your judgments.


ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു, വികടമായി നടന്നു, ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു; ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചു നിന്റെ കല്പനകളും വിധികളും വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു.


Psalms 119:128

Therefore all Your precepts concerning all things I consider to be right; I hate every false way.


ആകയാൽ നിന്റെ സകലപ്രമാണങ്ങളും ഒത്തതെന്നു എണ്ണി, ഞാൻ സകല വ്യാജമാർഗ്ഗത്തേയും വെറുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Precepts?

Name :

Email :

Details :×