Pulled

Show Usage
   

English Meaning

Plucked; pilled; moulting.

  1. Simple past tense and past participle of pull.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വലിവ് - Valivu
×
× കര്‍ഷിത - Kar‍shitha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 16:14

So she wove it tightly with the batten of the loom, and said to him, "The Philistines are upon you, Samson!" But he awoke from his sleep, and pulled out the batten and the web from the loom.


അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറ്റി അടിച്ചുറപ്പിച്ചുംവെച്ചു അവനോടു: ശിംശോനേ, ഫെലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു നെയ്ത്തുതടിയുടെ കുറ്റിയും പാവും പറിച്ചെടുത്തുകളഞ്ഞു.


Amos 9:15

I will plant them in their land, And no longer shall they be pulled up From the land I have given them," Says the LORD your God.


ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്തു നടും; ഞാൻ അവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തുനിന്നു അവരെ ഇനി പറിച്ചുകളകയുമില്ല എന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Jeremiah 33:4

"For thus says the LORD, the God of Israel, concerning the houses of this city and the houses of the kings of Judah, which have been pulled down to fortify against the siege mounds and the sword:


വാടകൾക്കും വാളിന്നും എതിരെ തടുത്തു നിൽക്കേണ്ടതിന്നായി ഈ നഗരത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളെയും യെഹൂദാരാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളെയും കുറിച്ചു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Pulled?

Name :

Email :

Details :×