Sanctuaries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sanctuary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 28:18

"You defiled your sanctuaries By the multitude of your iniquities, By the iniquity of your trading; Therefore I brought fire from your midst; It devoured you, And I turned you to ashes upon the earth In the sight of all who saw you.


നിന്റെ അകൃത്യബാഹുല്യംകൊണ്ടും നിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ നീതികേടുകൊണ്ടും നീ നിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കി; അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഒരു തീ പുറപ്പെടുവിക്കും; അതു നിന്നെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും; നിന്നെ കാണുന്ന ഏവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിലത്തു ഭസ്മമാക്കിക്കളയും.


Leviticus 26:31

I will lay your cities waste and bring your sanctuaries to desolation, and I will not smell the fragrance of your sweet aromas.


അങ്ങനെ ദേശം ശൂന്യമായി കിടക്കയും നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തു ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാളൊക്കെയും അതു തന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും; അപ്പോൾ ദേശം സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്നു തന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും.


Jeremiah 51:51

We are ashamed because we have heard reproach. Shame has covered our faces, For strangers have come into the sanctuaries of the LORD's house.


ഞങ്ങൾ നിന്ദ കേട്ടു ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു; അന്യന്മാർ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിലേക്കു വന്നിരിക്കയാൽ ലജ്ജ ഞങ്ങളുടെ മുഖം മൂടിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sanctuaries?

Name :

Email :

Details :×