Scriptures

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of scripture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 24:32

And they said to one another, "Did not our heart burn within us while He talked with us on the road, and while He opened the scriptures to us?"


അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


Matthew 26:56

But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples forsook Him and fled.


യേശുവിനെ പിടിച്ചവരോ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫായുടെ അടുക്കൽ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നേടത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയി.


Matthew 22:29

Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God.


അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായ്കകൊണ്ടു തെറ്റിപ്പോകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Scriptures?

Name :

Email :

Details :×