Scriptures

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of scripture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:54

How then could the scriptures be fulfilled, that it must happen thus?"


ആ നാഴികയിൽ യേശു പുരുഷാരത്തോടു: ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്നപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല.


Luke 24:32

And they said to one another, "Did not our heart burn within us while He talked with us on the road, and while He opened the scriptures to us?"


അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


Mark 12:24

Jesus answered and said to them, "Are you not therefore mistaken, because you do not know the scriptures nor the power of God?


യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായ്കകൊണ്ടല്ലയോ തെറ്റിപ്പോകുന്നതു?


×

Found Wrong Meaning for Scriptures?

Name :

Email :

Details :×