Scriptures

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of scripture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:54

How then could the scriptures be fulfilled, that it must happen thus?"


ആ നാഴികയിൽ യേശു പുരുഷാരത്തോടു: ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്നപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദിവസേന ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല.


Acts 17:11

These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness, and searched the scriptures daily to find out whether these things were so.


അവർ തെസ്സലോനീക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അവർ വചനം പൂർണ്ണജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അതു അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്നു ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു.


Matthew 26:56

But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples forsook Him and fled.


യേശുവിനെ പിടിച്ചവരോ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫായുടെ അടുക്കൽ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്നേടത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Scriptures?

Name :

Email :

Details :×