Scriptures

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of scripture.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 14:49

I was daily with you in the temple teaching, and you did not seize Me. But the scriptures must be fulfilled."


ഞാൻ ദിവസേന ദൈവലായലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല; എങ്കിലും തിരുവെഴുതത്തുകൾക്കു നിവൃത്തി വരേണ്ടിതിന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 22:29

Jesus answered and said to them, "You are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God.


അതിന്നു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായ്കകൊണ്ടു തെറ്റിപ്പോകുന്നു.


Luke 24:32

And they said to one another, "Did not our heart burn within us while He talked with us on the road, and while He opened the scriptures to us?"


അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോടു സംസാരിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Scriptures?

Name :

Email :

Details :×