Pronunciation of Slew  

English Meaning

See Slue.

  1. Informal A large amount or number; a lot: a slew of unpaid bills.
  2. Past tense of slay.
  3. Variant of slough1.
  4. Variant of slue1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഭ്രമണം - Bhramanam ;ചുറ്റൽ - Chuttal ;കറക്കം - Karakkam ;ചുറ്റല്‍ - Chuttal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 23:10

They uncovered her nakedness, Took away her sons and daughters, And slew her with the sword; She became a byword among women, For they had executed judgment on her.


അവർ അവളുടെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി, അവളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പിടിക്കയും അവളെ വാൾകൊണ്ടു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു; അവർ അവളുടെമേൽ വിധി നടത്തിയതുകൊണ്ടു അവൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു നിന്ദാപാത്രമായിത്തീർന്നു.


Genesis 49:6

Let not my soul enter their council; Let not my honor be united to their assembly; For in their anger they slew a man, And in their self-will they hamstrung an ox.


എൻ ഉള്ളമേ, അവരുടെ മന്ത്രണത്തിൽ കൂടരുതേ; എൻ മനമേ, അവരുടെ യോഗത്തിൽ ചേരരുതേ; തങ്ങളുടെ കോപത്തിൽ അവർ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നു; തങ്ങളുടെ ശാഠ്യത്തിൽ കൂറ്റന്മാരുടെ വരിയുടെച്ചു.


Psalms 136:18

And slew famous kings, For His mercy endures forever--


ശ്രേഷ് രാജാക്കന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചവന്നു -- അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു.


×

Found Wrong Meaning for Slew?

Name :

Email :

Details :×