Supplications

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of supplication.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 41:3

Will he make many supplications to you? Will he speak softly to you?


അതു നിന്നോടു ഏറിയ യാചന കഴിക്കുമോ? സാവധാനവാക്കു നിന്നോടു പറയുമോ?


Jeremiah 3:21

A voice was heard on the desolate heights, Weeping and supplications of the children of Israel. For they have perverted their way; They have forgotten the LORD their God.


യിസ്രായേൽമക്കൾ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ മറന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ അവർ മൊട്ടക്കുന്നുകളിന്മേൽ കരഞ്ഞു യാചിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നു!


Psalms 31:22

For I said in my haste, "I am cut off from before Your eyes"; Nevertheless You heard the voice of my supplications When I cried out to You.


ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു ഛേദിക്കപ്പെട്ടുപോയി എന്നു ഞാൻ എന്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എന്റെ യാചനയുടെ ശബ്ദം നീ കേട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Supplications?

Name :

Email :

Details :×