Supplications

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of supplication.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 41:3

Will he make many supplications to you? Will he speak softly to you?


അതു നിന്നോടു ഏറിയ യാചന കഴിക്കുമോ? സാവധാനവാക്കു നിന്നോടു പറയുമോ?


Jeremiah 31:9

They shall come with weeping, And with supplications I will lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters, In a straight way in which they shall not stumble; For I am a Father to Israel, And Ephraim is My firstborn.


അവർ കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു വരും; യാചിക്കുന്നവരായി ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവരും; അവർ ഇടറിപ്പോകാത്ത നിരപ്പുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ അവരെ നീർത്തോടുകൾക്കരികെ നടത്തും; ഞാൻ യിസ്രായേലിന്നു പിതാവും എഫ്രയീം എന്റെ ആദ്യജാതനുമല്ലോ.


Daniel 9:23

At the beginning of your supplications the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved; therefore consider the matter, and understand the vision:


നീ ഏറ്റവും പ്രിയനാകയാൽ നിന്റെ യാചനകളുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നേ കല്പന പുറപ്പെട്ടു, നിന്നോടു അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നുമിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു നീ കാര്യം ചിന്തിച്ചു ദർശനം ഗ്രഹിച്ചുകൊൾക.


×

Found Wrong Meaning for Supplications?

Name :

Email :

Details :×