Syrian

Show Usage
   

English Meaning

Of or pertaining to Syria; Syriac.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സുറിയാനി ആരാധനയിൽ ഉപയൊഗിക്കൂന്ന സെന്റ്‌ തോമസ്‌ നസ്രാണികൾ - Suriyaani Aaraadhanayil Upayogikkoonna Sentu Thomasu Nasraanikal | Suriyani aradhanayil Upayogikkoonna Sentu Thomasu Nasranikal
× സുറിയാനി ക്രിസ്‌ത്യാനി - Suriyaani Kristhyaani | Suriyani Kristhyani
× സുറിയാനി പുരോഹിതൻ - Suriyaani Purohithan | Suriyani Purohithan
× കൃത്രിമമായ - Kruthrimamaaya | Kruthrimamaya
× സുറിയാനിവാസി - Suriyaanivaasi | Suriyanivasi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 7:5

And they rose at twilight to go to the camp of the syrians; and when they had come to the outskirts of the syrian camp, to their surprise no one was there.


അങ്ങനെ അവർ അരാംപാളയത്തിൽ പോകുവാൻ സന്ധ്യാസമയത്തു പുറപ്പെട്ടു അരാംപാളയത്തിന്റെ അറ്റത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണ്മാനില്ല.


2 Kings 7:10

So they went and called to the gatekeepers of the city, and told them, saying, "We went to the syrian camp, and surprisingly no one was there, not a human sound--only horses and donkeys tied, and the tents intact."


അങ്ങനെ അവർ പട്ടണവാതിൽക്കൽ ചെന്നു കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു: ഞങ്ങൾ അരാംപാളയത്തിൽ പോയിരുന്നു; അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല; ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല കുതിരകളും കഴുതകളും കെട്ടിയിരിക്കുന്നപാടെ നിലക്കുന്നു; കൂടാരങ്ങളും അപ്പാടെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Chronicles 19:6

When the people of Ammon saw that they had made themselves repulsive to David, Hanun and the people of Ammon sent a thousand talents of silver to hire for themselves chariots and horsemen from Mesopotamia, from syrian Maacah, and from Zobah.


തങ്ങൾ ദാവീദിന്നു വെറുപ്പായി എന്നു അമ്മോന്യർ കണ്ടപ്പോൾ ഹാനൂനും അമ്മോന്യരും മെസൊപൊതാമ്യയിൽനിന്നും മയഖയോടു ചേർന്ന അരാമിൽനിന്നും സോബയിൽനിന്നും രഥങ്ങളെയും കുതിരപ്പടയാളികളെയും ആയിരം താലന്ത് വെള്ളി കൊടുത്തു കൂലിക്കു വാങ്ങി.


×

Found Wrong Meaning for Syrian?

Name :

Email :

Details :×