Translucence

Pronunciation of Translucence  

English Meaning

The quality or state of being translucent; clearness; partial transparency.

  1. the state of being translucent

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഒളിവീശുന്ന - Oliveeshunna ;അർദ്ധസുതാര്യത - Arddhasuthaaryatha | Ardhasutharyatha ;അർദ്ധ തെളിമ - Arddha Thelima | Ardha Thelima ;സുതാര്യമല്ലെങ്കിലും പ്രകാശഭേദ്യമായ - Suthaaryamallenkilum Prakaashabhedhyamaaya | Sutharyamallenkilum Prakashabhedhyamaya ;പരിഭാഷ - Paribhaasha | Paribhasha ;അര്‍ദ്ധസുതാര്യത - Ar‍ddhasuthaaryatha | Ar‍dhasutharyatha ;

സുതാര്യമല്ലെങ്കിലും പ്രകാശഭേദ്യമായ ഒളിവീശുന്ന - Suthaaryamallenkilum Prakaashabhedhyamaaya Oliveeshunna | Sutharyamallenkilum Prakashabhedhyamaya Oliveeshunna ;പ്രകാശഭേദ്യത - Prakaashabhedhyatha | Prakashabhedhyatha ;പാരപ്രകാശിത്വം - Paaraprakaashithvam | Paraprakashithvam ;ഒളിവീശൽ - Oliveeshal ;അര്‍ദ്ധ തെളിമ - Ar‍ddha Thelima | Ar‍dha Thelima ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Translucence?

Name :

Email :

Details :×