Utensils

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of utensil.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാത്രം - Paathram | Pathram ;അടുക്കളസാമഗ്രികൾ - Adukkalasaamagrikal | Adukkalasamagrikal ;പാത്രങ്ങള്‍ - Paathrangal‍ | Pathrangal‍ ;വീട്ടുപകരണം - Veettupakaranam ;അടുക്കളപ്പാത്രം - Adukkalappaathram | Adukkalappathram ;വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ - Veettusaamaanangal | Veettusamanangal ;

;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:3

Also you shall make its pans to receive its ashes, and its shovels and its basins and its forks and its firepans; you shall make all its utensils of bronze.


അതിലെ വെണ്ണീർ എടുക്കേണ്ടതിന്നു ചട്ടികളും അതിന്റെ ചട്ടുകങ്ങളും കിണ്ണങ്ങളും മുൾകൊളുത്തുകളും തീക്കലശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണം; അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും താമ്രംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണം.


Numbers 4:12

Then they shall take all the utensils of service with which they minister in the sanctuary, put them in a blue cloth, cover them with a covering of badger skins, and put them on a carrying beam.


വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷെക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അവർ എടുത്തു ഒരു നീലശ്ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞു തഹശൂതോൽകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയാൽ മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിന്മേൽ വെച്ചു കെട്ടുകയും വേണം.


Numbers 4:14

They shall put on it all its implements with which they minister there--the firepans, the forks, the shovels, the basins, and all the utensils of the altar--and they shall spread on it a covering of badger skins, and insert its poles.


അവർ അതിന്മേൽ ശുശ്രൂഷചെയ്യേണ്ടതിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ കലശം, മുൾക്കൊളുത്തു, ചട്ടുകം, കലം എന്നിങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും അതിന്മേൽ വെക്കേണം; തഹശൂതോൽകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിരി അതിന്മേൽ വിരിക്കയും തണ്ടു ചെലുത്തുകയും വേണം.


×

Found Wrong Meaning for Utensils?

Name :

Email :

Details :×