Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Abiding

English Meaning

Continuing; lasting.

  1. Lasting for a long time; enduring: an abiding love of music.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സുസ്ഥിരമായ - Susthiramaaya | Susthiramaya

ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
John 5:38
But you do not have His word abiding in you, because whom He sent, Him you do not believe.
നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശോധനചെയ്യുന്നു; അവയിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു എന്നു നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവല്ലോ; അവ എനിക്കു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
1 John 3:15
Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
സഹോദരനെ പകെക്കുന്നവൻ എല്ലാം കുലപാതകൻ ആകുന്നു. യാതൊരു കുലപാതകന്നും നിത്യജീവൻ ഉള്ളിൽ വസിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.
×

Found Wrong Meaning for Abiding?

Name :

Email :

Details :×