Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Acacia

English Meaning

A roll or bag, filled with dust, borne by Byzantine emperors, as a memento of mortality. It is represented on medals.

  1. Any of various often spiny trees or shrubs of the genus Acacia in the pea family, having alternate, bipinnately compound leaves or leaves represented by flattened leafstalks and heads or spikes of small flowers.
  2. Any of several other leguminous plants, such as the rose acacia.
  3. See gum arabic.

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Exodus 25:28
And you shall make the poles of acacia wood, and overlay them with gold, that the table may be carried with them.
തണ്ടുകൾ ഖദരിമരംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം; അവകൊണ്ടു മേശ ചുമക്കേണം.
Exodus 25:23
"You shall also make a table of acacia wood; two cubits shall be its length, a cubit its width, and a cubit and a half its height.
ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കേണം. അതിന്റെ നീളം രണ്ടു മുഴവും വീതി ഒരു മുഴവും ഉയരം ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കേണം.
Exodus 37:25
He made the incense altar of acacia wood. Its length was a cubit and its width a cubit--it was square--and two cubits was its height. Its horns were of one piece with it.
അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കി; അതു ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ സമചതുരം ആയിരുന്നു. അതിന്നു ഉയരം രണ്ടു മുഴം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ അതിൽ നിന്നു തന്നേ ആയിരുന്നു.
Exodus 26:37
And you shall make for the screen five pillars of acacia wood, and overlay them with gold; their hooks shall be gold, and you shall cast five sockets of bronze for them.
മറശ്ശീലെക്കു ഖദിരമരംകൊണ്ടു അഞ്ചു തൂണുണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിയേണം. അവയുടെ കൊളുത്തു പൊന്നുകൊണ്ടു ആയിരിക്കേണം; അവേക്കു താമ്രംകൊണ്ടു അഞ്ചു ചുവടും വാർപ്പിക്കേണം.
Exodus 27:1
"You shall make an altar of acacia wood, five cubits long and five cubits wide--the altar shall be square--and its height shall be three cubits.
അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചു മുഴം വീതിയുമായി ഖദിരമരംകൊണ്ടു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കേണം; യാഗപീഠം സമചതുരവും മൂന്നു മുഴം ഉയരവും ആയിരിക്കേണം.
Joshua 3:1
Then Joshua rose early in the morning; and they set out from acacia Grove and came to the Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they crossed over.
അനന്തരം യോശുവ അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു, അവനും യിസ്രായേൽമക്കൾ എല്ലാവരും ശിത്തീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു യോർദ്ദാന്നരികെ വന്നു മറുകര കടക്കുംമുമ്പെ അവിടെ താമസിച്ചു.
Exodus 26:32
You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold, upon four sockets of silver.
പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊൻ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേൽ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ അതു തൂക്കിയിടേണം.
Isaiah 41:19
I will plant in the wilderness the cedar and the acacia tree, The myrtle and the oil tree; I will set in the desert the cypress tree and the pine And the box tree together,
ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ദേവദാരു, ഖദിരമരം, കൊഴുന്തു, ഒലിവുവൃക്ഷം എന്നിവ നടും; ഞാൻ നിർജ്ജനപ്രദേശത്തു സരളവൃക്ഷവും പയിൻ മരവും പുന്നയും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കും.
Joel 3:18
And it will come to pass in that day That the mountains shall drip with new wine, The hills shall flow with milk, And all the brooks of Judah shall be flooded with water; A fountain shall flow from the house of the LORD And water the Valley of acacias.
അന്നാളിൽ പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കും; കുന്നുകൾ പാൽ ഒഴുക്കും; യെഹൂദയിലെ എല്ലാതോടുകളും വെള്ളം ഒഴുക്കും; യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽനിന്നു ഒരു ഉറവു പുറപ്പെട്ടു ശിത്തീംതാഴ്വരയെ നനെക്കും.
Exodus 37:1
Then Bezalel made the ark of acacia wood; two and a half cubits was its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.
ബെസലേൽ പെട്ടകം ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു രണ്ടരമുഴം നീളവും ഒന്നരമുഴം വീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Exodus 36:36
He made for it four pillars of acacia wood, and overlaid them with gold, with their hooks of gold; and he cast four sockets of silver for them.
അതിന്നു ഖദിരമരംകൊണ്ടു നാലു തൂണും ഉണ്ടാക്കി, പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അവയുടെ കൊളുത്തുകൾ പൊന്നു കൊണ്ടു ആയിരുന്നു; അവേക്കു വെള്ളികൊണ്ടു നാലു ചുവടു വാർപ്പിച്ചു.
Exodus 30:5
You shall make the poles of acacia wood, and overlay them with gold.
തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പൊന്നു പൊതിയേണം.
Exodus 30:1
"You shall make an altar to burn incense on; you shall make it of acacia wood.
ധൂപം കാട്ടുവാൻ ഒരു ധൂപപീഠവും ഉണ്ടാക്കേണം; ഖദിരമരംകൊണ്ടു അതു ഉണ്ടാക്കേണം.
Exodus 27:6
And you shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and overlay them with bronze.
യാഗപീഠത്തിന്നു ഖദിരമരംകൊണ്ടു തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി താമ്രംകൊണ്ടു പൊതിയേണം.
Exodus 37:4
He made poles of acacia wood, and overlaid them with gold.
അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു തണ്ടുകളും ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.
Exodus 35:7
ram skins dyed red, badger skins, and acacia wood;
ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്തോൽ തഹശൂതോൽ, ഖദിരമരം,
Micah 6:5
O My people, remember now What Balak king of Moab counseled, And what Balaam the son of Beor answered him, From acacia Grove to Gilgal, That you may know the righteousness of the LORD."
എന്റെ ജനമേ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളെ അറിയേണ്ടതിന്നു മോവാബ് രാജാവായ ബാലാൿ ആലോചിച്ചതും ബെയോരിന്റെ മകനായ ബിലെയാം ഉത്തരം പറഞ്ഞതും ശിത്തീംമുതൽ ഗില്ഗാൽവരെ സംഭവിച്ചതും ഔർക്കുംക.
Exodus 36:20
For the tabernacle he made boards of acacia wood, standing upright.
ഖദിരമരംകൊണ്ടു തിരുനിവാസത്തിന്നു നിവിരെ നിലക്കുന്ന പലകകളും ഉണ്ടാക്കി.
Exodus 37:15
And he made the poles of acacia wood to bear the table, and overlaid them with gold.
മേശചുമക്കേണ്ടതിന്നുള്ള തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കി പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു.
Numbers 33:49
They camped by the Jordan, from Beth Jesimoth as far as the Abel acacia Grove in the plains of Moab.
യോർദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ ബേത്ത്-യെശീമോത്ത് മുതൽ ആബേൽ-ശിത്തീംവരെ പാളയമിറങ്ങി.
Exodus 37:10
He made the table of acacia wood; two cubits was its length, a cubit its width, and a cubit and a half its height.
അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു മേശ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്നു രണ്ടുമുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Exodus 35:24
Everyone who offered an offering of silver or bronze brought the LORD's offering. And everyone with whom was found acacia wood for any work of the service, brought it.
വെള്ളിയും താമ്രവും വഴിപാടുകൊടുപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചവനെല്ലാം യഹോവേക്കു വഴിപാടു കൊണ്ടുവന്നു. ശുശ്രൂഷയിലെ എല്ലാപണിക്കുമായി ഖദിരമരം കൈവശമുള്ളവൻ അതുകൊണ്ടുവന്നു.
Exodus 26:26
"And you shall make bars of acacia wood: five for the boards on one side of the tabernacle,
ഖദിരമരംകൊണ്ടു അന്താഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണം; തിരുനിവാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ പലകെക്കു അഞ്ചു അന്താഴം
Exodus 38:1
He made the altar of burnt offering of acacia wood; five cubits was its length and five cubits its width--it was square--and its height was three cubits.
അവൻ ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഹോമയാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി; അതു അഞ്ചു മുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും ഇങ്ങനെ സമചതുരവും മൂന്നു മുഴം ഉയരവുമുള്ളതായിരുന്നു.
Joshua 2:1
Now Joshua the son of Nun sent out two men from acacia Grove to spy secretly, saying, "Go, view the land, especially Jericho." So they went, and came to the house of a harlot named Rahab, and lodged there.
അനന്തരം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ രഹസ്യമായി ഒറ്റുനോക്കേണ്ടതിന്നു ശിത്തീമിൽനിന്നു രണ്ടുപേരെ അയച്ചു: നിങ്ങൾ പോയി ദേശവും യെരീഹോപട്ടണവും നോക്കിവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ പുറപ്പെട്ടു രാഹാബ് എന്നു പേരുള്ളോരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ പാർത്തു.
×

Found Wrong Meaning for Acacia?

Name :

Email :

Details :×