Accompanied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of accompany.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കൂട്ടായിചെയ്‌ത പ്രവര്‍ത്തി - Koottaayicheytha Pravar‍ththi | Koottayicheytha Pravar‍thi
×
× accompany എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Accompany Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Accompany Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 17:25

then shall enter the gates of this city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes, accompanied by the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem; and this city shall remain forever.


ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാരും യെരൂശലേം നിവാസികളും ഈ നഗരത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കയും ഈ നഗരം എന്നേക്കും നിൽക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Acts 1:21

"Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,


ആകയാൽ കർത്താവായ യേശു യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മുതൽ നമ്മെ വിട്ടു ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ചുപോന്ന


Acts 10:23

Then he invited them in and lodged them. On the next day Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied him.


അവൻ അവരെ അകത്തു വിളിച്ചു പാർപ്പിച്ചു; പിറ്റെന്നാൾ എഴുന്നേറ്റു അവരോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു; യോപ്പയിലെ സഹോദരന്മാർ ചിലരും അവനോടുകൂടെ പോയി.


×

Found Wrong Meaning for Accompanied?

Name :

Email :

Details :×