Accompanied

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of accompany.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× accompany എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Accompany Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Accompany Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× കൂട്ടായിചെയ്‌ത പ്രവര്‍ത്തി - Koottaayicheytha Pravar‍ththi | Koottayicheytha Pravar‍thi
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 20:4

And Sopater of Berea accompanied him to Asia--also Aristarchus and Secundus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychicus and Trophimus of Asia.


ബെരോവയിലെ പുറൊസിന്റെ മകൻ സോപത്രൊസും തെസ്സലോനിക്ക്യരായ അരിസ്തർഹൊസും സെക്കുന്തൊസും ദെർബ്ബെക്കാരനായ ഗായൊസും തിമൊഥെയൊസും ആസ്യക്കാരായ തുഹിക്കൊസും ത്രൊഫിമൊസും ആസ്യവരെ അവനോടു കൂടെ പോയി.


Jeremiah 17:25

then shall enter the gates of this city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and on horses, they and their princes, accompanied by the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem; and this city shall remain forever.


ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പുറത്തും കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും അവരുടെ പ്രഭുക്കന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാരും യെരൂശലേം നിവാസികളും ഈ നഗരത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കയും ഈ നഗരം എന്നേക്കും നിൽക്കയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


1 Samuel 25:15

But the men were very good to us, and we were not hurt, nor did we miss anything as long as we accompanied them, when we were in the fields.


എന്നാൽ ആ പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളവരായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ വയലിൽ അവരുമായി സഹവാസം ചെയ്തിരുന്ന കാലത്തൊരിക്കലും അവർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല; ഞങ്ങൾക്കു ഒന്നും കാണാതെ പോയതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Accompanied?

Name :

Email :

Details :×