Attended

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of attend.
  2. That attends

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× attend എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Attend Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Attend Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 23:2

Therefore thus says the LORD God of Israel against the shepherds who feed My people: "You have scattered My flock, driven them away, and not attended to them. Behold, I will attend to you for the evil of your doings," says the LORD.


അതുകൊണ്ടു, തന്റെ ജനത്തെ മേയിക്കുന്ന ഇടയന്മാരെക്കുറിച്ചു യസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കാതെ അവയെ ചിതറിച്ചുഔടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങളോടു ചോദിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Esther 6:3

Then the king said, "What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?" And the king's servants who attended him said, "Nothing has been done for him."


ഇതിന്നു വേണ്ടി മൊർദ്ദെഖായിക്കു എന്തു ബഹുമാനവും പദവിയും കൊടുത്തു എന്നു രാജാവു ചോദിച്ചു. ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നു രാജാവിനെ സേവിച്ചുനിന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു.


Esther 2:2

Then the king's servants who attended him said: "Let beautiful young virgins be sought for the king;


അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ സേവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞതു: രാജാവിന്നു വേണ്ടി സൌന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ;


×

Found Wrong Meaning for Attended?

Name :

Email :

Details :×