Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Accordingly

English Meaning

Agreeably; correspondingly; suitably; in a manner conformable.

  1. In accordance; correspondingly.
  2. So; consequently.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തദനുസൃതമായി - Thadhanusruthamaayi | Thadhanusruthamayi

അപ്രകാരം - Aprakaaram | Aprakaram

അതിന്‍പ്രകാരം - Athin‍prakaaram | Athin‍prakaram

അക്കാരണത്താല്‍ - Akkaaranaththaal‍ | Akkaranathal‍

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Ezra 5:4
Then, accordingly, we told them the names of the men who were constructing this building.
ഈ കെട്ടിടം പണിയുന്ന ആളുകളുടെ പേരെന്തു എന്നും അവരോടു ചോദിച്ചു.
Isaiah 59:18
According to their deeds, accordingly He will repay, Fury to His adversaries, Recompense to His enemies; The coastlands He will fully repay.
അവരുടെ ക്രിയകൾക്കു തക്കവണ്ണം അവൻ പകരം ചെയ്യും; തന്റെ വൈരികൾക്കു ക്രോധവും തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു പ്രതികാരവും തന്നേ; ദ്വീപുവാസികളോടു അവൻ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യും
Exodus 21:22
"If men fight, and hurt a woman with child, so that she gives birth prematurely, yet no harm follows, he shall surely be punished accordingly as the woman's husband imposes on him; and he shall pay as the judges determine.
മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ശണ്ഠകൂടീട്ടു ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അടിച്ചതിനാൽ ഗർഭം അലസിയതല്ലാതെ അവൾക്കു മറ്റൊരു ദോഷവും വന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചവൻ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവു ചുമത്തുന്ന പിഴ കൊടുക്കേണം; ന്യായാധിപന്മാർ വിധിക്കുമ്പോലെ അവൻ കൊടുക്കേണം.
×

Found Wrong Meaning for Accordingly?

Name :

Email :

Details :×