Betrayer

Show Usage

Pronunciation of Betrayer  

English Meaning

One who, or that which, betrays.

  1. Someone who betrays, or reveals confidential information; a squealer or informer.
  2. A double-crosser.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിശ്വാസഘാതകൻ - Vishvaasaghaathakan | Vishvasaghathakan ;വഞ്ചിക്കുക - Vanchikkuka ;നയവഞ്ചകന്‍ - Nayavanchakan‍ ;ഒറ്റുകാരന്‍ - Ottukaaran‍ | Ottukaran‍ ;ഒറ്റിപ്പ്‌ - Ottippu ;വഞ്ചന - Vanchana ;

വിശ്വാസവഞ്ചകൻ - Vishvaasavanchakan | Vishvasavanchakan ;വിശ്വാസഘാതകന്‍ - Vishvaasaghaathakan‍ | Vishvasaghathakan‍ ;വിശ്വാസവഞ്ചകന്‍ - Vishvaasavanchakan‍ | Vishvasavanchakan‍ ;വഞ്ചകന്‍ - Vanchakan‍ ;നയവഞ്ചകൻ - Nayavanchakan ;കുതികാൽവെട്ടുക - Kuthikaalvettuka | Kuthikalvettuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:46

Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand."


അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദയും അവനോടു കൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയോരു പുരുഷാരവും വാളും വടികളുമായി വന്നു.


Mark 14:44

Now His betrayer had given them a signal, saying, "Whomever I kiss, He is the One; seize Him and lead Him away safely."


അവനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ : ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നേ ആകുന്നു; അവനെ പിടിച്ചു സൂക്ഷമതയോടെ കൊണ്ടു പോകുവിൻ എന്നു അവർക്കും ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു.


Mark 14:42

Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand."


എഴുന്നേല്പിൻ ; നാം പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Betrayer?

Name :

Email :

Details :×