Betrayer

Show Usage

Pronunciation of Betrayer  

   

English Meaning

One who, or that which, betrays.

  1. Someone who betrays, or reveals confidential information; a squealer or informer.
  2. A double-crosser.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വഞ്ചകന്‍ - Vanchakan‍
× നയവഞ്ചകൻ - Nayavanchakan
× വിശ്വാസഘാതകൻ - Vishvaasaghaathakan | Vishvasaghathakan
× കുതികാൽവെട്ടുക - Kuthikaalvettuka | Kuthikalvettuka
× വിശ്വാസവഞ്ചകന്‍ - Vishvaasavanchakan‍ | Vishvasavanchakan‍
× നയവഞ്ചകന്‍ - Nayavanchakan‍
× വിശ്വാസഘാതകന്‍ - Vishvaasaghaathakan‍ | Vishvasaghathakan‍
× വിശ്വാസവഞ്ചകൻ - Vishvaasavanchakan | Vishvasavanchakan
× വഞ്ചന - Vanchana
× ഒറ്റുകാരന്‍ - Ottukaaran‍ | Ottukaran‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 26:48

Now His betrayer had given them a sign, saying, "Whomever I kiss, He is the One; seize Him."


ഉടനെ അവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: റബ്ബീ, വന്ദനം എന്നു പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു.


Matthew 26:46

Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand."


അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂദയും അവനോടു കൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയോരു പുരുഷാരവും വാളും വടികളുമായി വന്നു.


Mark 14:42

Rise, let us be going. See, My betrayer is at hand."


എഴുന്നേല്പിൻ ; നാം പോക; ഇതാ, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Betrayer?

Name :

Email :

Details :×