Cedars

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of cedar.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× cedar എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Cedar Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Cedar Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 1:15

Also the king made silver and gold as common in Jerusalem as stones, and he made cedars as abundant as the sycamores which are in the lowland.


രാജാവു യെരൂശലേമിൽ പൊന്നും വെള്ളിയും പെരുപ്പംകൊണ്ടു കല്ലുപോലെയും ദേവദാരു താഴ്വീതിയിലെ കാട്ടത്തിമരം പോലെയും ആക്കി.


Isaiah 14:8

Indeed the cypress trees rejoice over you, And the cedars of Lebanon, Saying, "Since you were cut down, No woodsman has come up against us.'


സരളവൃക്ഷങ്ങളും ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളും നിന്നെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിച്ചു: നീ വീണുകിടന്നതുമുതൽ ഒരു വെട്ടുകാരനും ഞങ്ങളുടെ നേരെ കയറിവരുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു.


Judges 9:15

And the bramble said to the trees, "If in truth you anoint me as king over you, Then come and take shelter in my shade; But if not, let fire come out of the bramble And devour the cedars of Lebanon!'


മുൾപടർപ്പു വൃക്ഷങ്ങളോടു: നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി എന്നെ നിങ്ങൾക്കു രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വന്നു എന്റെ നിഴലിൽ ആശ്രയിപ്പിൻ ; അല്ലെങ്കിൽ മുൾപടർപ്പിൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു ലെബാനോനിലെ ദേവദാരുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Cedars?

Name :

Email :

Details :×