Complaints

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of complaint.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 16:7

And in the morning you shall see the glory of the LORD; for He hears your complaints against the LORD. But what are we, that you complain against us?"


പ്രഭാതകാലത്തു നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ തേജസ്സു കാണും; യഹോവയുടെ നേരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പിറുപിറുപ്പു അവൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പിറുപിറുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു.


Exodus 16:12

"I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, "At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the LORD your God."'


നീ അവരോടു സംസാരിച്ചു: നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തു മാംസം തിന്നും; പ്രഭാതകാലത്തു അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്തരാകും; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്നു പറക എന്നു കല്പിച്ചു.


Numbers 17:5

And it shall be that the rod of the man whom I choose will blossom; thus I will rid Myself of the complaints of the children of Israel, which they make against you."


ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിർക്കും; ഇങ്ങനെ യിസ്രായേൽമക്കൾ നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാൻ നിർത്തലാക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Complaints?

Name :

Email :

Details :



×