Complaints

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of complaint.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 14:27

"How long shall I bear with this evil congregation who complain against Me? I have heard the complaints which the children of Israel make against Me.


ഈ ദുഷ്ടസഭ എത്രത്തോളം എനിക്കു വിരോധമായി പിറുപിറുക്കും? യിസ്രായേൽമക്കൾ എനിക്കു വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു.


Exodus 16:12

"I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, "At twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the LORD your God."'


നീ അവരോടു സംസാരിച്ചു: നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തു മാംസം തിന്നും; പ്രഭാതകാലത്തു അപ്പംകൊണ്ടു തൃപ്തരാകും; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും എന്നു പറക എന്നു കല്പിച്ചു.


Numbers 17:10

And the LORD said to Moses, "Bring Aaron's rod back before the Testimony, to be kept as a sign against the rebels, that you may put their complaints away from Me, lest they die."


യഹോവ മോശെയോടു: അഹരോന്റെ വടി മത്സരികൾക്കു ഒരു അടയാളമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക; അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പിറുപിറുപ്പു നീ ഇങ്ങനെ നിർത്തലാക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Complaints?

Name :

Email :

Details :×