Saints

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of saint.
  2. Third-person singular simple present indicative form of saint.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 145:10

All Your works shall praise You, O LORD, And Your saints shall bless You.


യഹോവേ, നിന്റെ സകലപ്രവൃത്തികളും നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യും; നിന്റെ ഭക്തന്മാർ നിന്നെ വാഴ്ത്തും.


2 Corinthians 13:13

All the saints greet you.


വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു.


Zechariah 14:5

Then you shall flee through My mountain valley, For the mountain valley shall reach to Azal. Yes, you shall flee As you fled from the earthquake In the days of Uzziah king of Judah. Thus the LORD my God will come, And all the saints with You.


എന്നാൽ മലകളുടെ താഴ്വര ആസൽവരെ എത്തുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ മലകളുടെ താഴ്വരയിലേക്കു ഔടിപ്പോകും; യെഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിന്റെ കാലത്തു നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പം ഹേതുവായി ഔടിപ്പോയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഔടിപ്പോകും; എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയും തന്നോടുകൂടെ സകലവിശുദ്ധന്മാരും വരും.


×

Found Wrong Meaning for Saints?

Name :

Email :

Details :×