David

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 21:25

So david gave Ornan six hundred shekels of gold by weight for the place.


അങ്ങനെ ദാവീദ് ആ സ്ഥലത്തിന്നു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊന്നു ഒർന്നാന്നു കൊടുത്തു.


Matthew 1:17

So all the generations from Abraham to david are fourteen generations, from david until the captivity in Babylon are fourteen generations, and from the captivity in Babylon until the Christ are fourteen generations.


ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ആകെ അബ്രാഹാം മുതൽ ദാവീദുവരെ പതിന്നാലും ദാവീദു മുതൽ ബാബേൽപ്രവാസത്തോളം പതിന്നാലും ബാബേൽപ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിന്നാലും ആകുന്നു.


2 Samuel 2:1

It happened after this that david inquired of the LORD, saying, "Shall I go up to any of the cities of Judah?" And the LORD said to him, "Go up." david said, "Where shall I go up?" And He said, "To Hebron."


അനന്തരം ദാവീദ് യഹോവയോടു: ഞാൻ യെഹൂദ്യനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്കു ചെല്ലേണമോ എന്നു ചോദിച്ചു. യഹോവ അവനോടു: ചെല്ലുക എന്നു കല്പിച്ചു. ഞാൻ എവിടേക്കു ചെല്ലേണ്ടു എന്നു ദാവീദ് ചോദിച്ചതിന്നു: ഹെബ്രോനിലേക്കു എന്നു അരുളപ്പാടുണ്ടായി.


×

Found Wrong Meaning for David?

Name :

Email :

Details :×