David

Show Usage

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 3:13

And david said, "Good, I will make a covenant with you. But one thing I require of you: you shall not see my face unless you first bring Michal, Saul's daughter, when you come to see my face."


അതിന്നു അവൻ : നല്ലതു; ഉടമ്പടി ചെയ്യാം; എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നു: നീ എന്നെ കാണ്മാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നേ ശൗലിന്റെ മകളായ മീഖളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ നീ എന്റെ മുഖം കാൺകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Samuel 29:5

Is this not david, of whom they sang to one another in dances, saying: "Saul has slain his thousands, And david his ten thousands'?"


ശൗൽ ആയിരത്തെ കൊന്നു ദാവീദോ പതിനായിരത്തെ എന്നു ചൊല്ലി അവർ നൃത്തത്തിൽ ഗാനപ്രതിഗാനം പാടിയ ദാവീദ് ഇവനല്ലയോ എന്നു ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാർ അവനോടു പറഞ്ഞു.


2 Samuel 5:7

Nevertheless david took the stronghold of Zion (that is, the City of david).


എന്നിട്ടും ദാവീദ് സീയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു; അതു തന്നെ ദാവീദിന്റെ നഗരം.


×

Found Wrong Meaning for David?

Name :

Email :

Details :×