Dawning

Show Usage

Pronunciation of Dawning  

   

English Meaning

  1. Dawn.
  2. The first beginnings of something.
  3. Present participle of dawn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 3:9

May the stars of its morning be dark; May it look for light, but have none, And not see the dawning of the day;


അതിന്റെ സന്ധ്യാനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ. അതു വെളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരുന്നു കിട്ടാതെ പോകട്ടെ; അതു ഉഷസ്സിന്റെ കണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുതു.


1 Samuel 9:26

They arose early; and it was about the dawning of the day that Samuel called to Saul on the top of the house, saying, "Get up, that I may send you on your way." And Saul arose, and both of them went outside, he and Samuel.


അവർ അതികാലത്തു അരുണോദയത്തിങ്കൽ എഴുന്നേറ്റു; ശമൂവേൽ മുകളിൽനിന്നു ശൗലിനെ വിളിച്ചു: എഴുന്നേൽക്ക, ഞാൻ നിന്നെ യാത്ര അയക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. ശൗൽ എഴുന്നേറ്റു, അവർ രണ്ടുപേരും, അവനും ശമൂവേലും തന്നേ, വെളിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.


Isaiah 24:15

Therefore glorify the LORD in the dawning light, The name of the LORD God of Israel in the coastlands of the sea.


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ കിഴക്കു യഹോവയെയും സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Dawning?

Name :

Email :

Details :×