Dawning

Show Usage

Pronunciation of Dawning  

   

English Meaning

  1. Dawn.
  2. The first beginnings of something.
  3. Present participle of dawn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 3:9

May the stars of its morning be dark; May it look for light, but have none, And not see the dawning of the day;


അതിന്റെ സന്ധ്യാനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ. അതു വെളിച്ചത്തിന്നു കാത്തിരുന്നു കിട്ടാതെ പോകട്ടെ; അതു ഉഷസ്സിന്റെ കണ്ണിമ ഒരിക്കലും കാണരുതു.


Joshua 6:15

But it came to pass on the seventh day that they rose early, about the dawning of the day, and marched around the city seven times in the same manner. On that day only they marched around the city seven times.


ഏഴാം ദിവസമോ അവർ അതികാലത്തു അരുണോദയത്തിങ്കൽ എഴുന്നേറ്റു പട്ടണത്തെ ആ വിധത്തിൽ തന്നേ ഏഴുപ്രവാശ്യം ചുറ്റി; അന്നുമാത്രം അവർ പട്ടണത്തെ ഏഴു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി.


Isaiah 24:15

Therefore glorify the LORD in the dawning light, The name of the LORD God of Israel in the coastlands of the sea.


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ കിഴക്കു യഹോവയെയും സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തെയും മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Dawning?

Name :

Email :

Details :×