Elijah

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Malachi 4:5

Behold, I will send you elijah the prophet Before the coming of the great and dreadful day of the LORD.


യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഏലീയാപ്രവാചകനെ അയക്കും.


1 Kings 21:17

Then the word of the LORD came to elijah the Tishbite, saying,


എന്നാൽ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവിന്നുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:


1 Kings 18:40

And elijah said to them, "Seize the prophets of Baal! Do not let one of them escape!" So they seized them; and elijah brought them down to the Brook Kishon and executed them there.


ഏലീയാവു അവരോടു: ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടിപ്പിൻ ; അവരിൽ ഒരുത്തനും ചാടിപ്പോകരുതു എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അവരെ പിടിച്ചു; ഏലീയാവു അവരെ താഴെ കീശോൻ തോട്ടിന്നരികെ കൊണ്ടുചെന്നു അവിടെവെച്ചു വെട്ടിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Elijah?

Name :

Email :

Details :×