Gives

Show Usage

English Meaning

Fetters.

  1. Third-person singular simple present indicative form of give.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചങ്ങല - Changala ;തരിക - Tharika ;നൽകുക - Nalkuka ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 24:23

He gives them security, and they rely on it; Yet His eyes are on their ways.


അവൻ അവർക്കും നിർഭയവാസം നലകുന്നു; അവർ ഉറെച്ചുനിലക്കുന്നു; എങ്കിലും അവന്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെ വഴികളിന്മേൽ ഉണ്ടു.


Romans 14:6

He who observes the day, observes it to the Lord; and he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks; and he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives God thanks.


ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്നായി ആദരിക്കുന്നു; തിന്നുന്നവൻ കർത്താവിന്നായി തിന്നുന്നു; അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുവല്ലോ; തിന്നാത്തവൻ കർത്താവിന്നായി തിന്നാതിരിക്കുന്നു; അവനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.


Luke 11:36

If then your whole body is full of light, having no part dark, the whole body will be full of light, as when the bright shining of a lamp gives you light."


നിന്റെ ശരീരം അന്ധകാരമുള്ള അംശം ഒട്ടുമില്ലാതെ മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരുന്നാൽ വിളകൂ തെളക്കംകൊണ്ടു നിന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുംപോലെ അശേഷം പ്രകാശിതമായിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Gives?

Name :

Email :

Details :×