Governors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of governor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 2:7

Furthermore I said to the king, "If it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the River, that they must permit me to pass through till I come to Judah,


രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി ഞാൻ യെഹൂദയിൽ എത്തുംവരെ നദിക്കു അക്കരെയുള്ള ദേശാധിപതിമാർ എന്നെ കടത്തിവിടേണ്ടതിന്നു


2 Chronicles 23:20

Then he took the captains of hundreds, the nobles, the governors of the people, and all the people of the land, and brought the king down from the house of the LORD; and they went through the Upper Gate to the king's house, and set the king on the throne of the kingdom.


അവൻ ശതാധിപന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും ജനത്തിന്റെ പ്രമാണികളെയും ദേശത്തിലെ സകലജനത്തെയും കൂട്ടി രാജാവിനെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിന്നു ഇറക്കി മേലത്തെ പടിവാതിൽവഴിയായി രാജധാനിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു രാജാസനത്തിൽ ഇരുത്തി.


Zechariah 12:5

And the governors of Judah shall say in their heart, "The inhabitants of Jerusalem are my strength in the LORD of hosts, their God.'


അപ്പോൾ യെഹൂദാമേധാവികൾ: യെരൂശലേംനിവാസികൾ അവരുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നിമിത്തം നമുക്കു ബലമായിരിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയും.


×

Found Wrong Meaning for Governors?

Name :

Email :

Details :×