Pronunciation of Hung  

English Meaning

  1. Past tense and a past participle of hang. See Usage Note at hang.
  2. Vulgar Slang Having large genitals. Used of males.
  3. Slang Anxious; nervous.
  4. Slang Overly involved or preoccupied; hung up.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

hang എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Hang Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Hang Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;തൂക്കിയിട്ട - Thookkiyitta ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 9:42

"But whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were thrown into the sea.


എങ്കൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ഇടർച്ചവരുത്തുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയോരു തിരികല്ലു കെട്ടി അവനെ കടലിൽ ഇട്ടുകളയുന്നതു അവന്നു ഏറെ നല്ലു.


Nehemiah 3:13

Hanun and the inhabitants of Zanoah repaired the Valley Gate. They built it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired a thousand cubits of the wall as far as the Refuse Gate.


താഴ്വരവാതിൽ ഹനൂനും സാനോഹ് നിവാസികളും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു: അവർ അതു പണിതു അതിന്റെ കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി കുപ്പ വാതിൽവരെ മതിൽ ആയിരം മുഴം കേടുപോക്കി.


Matthew 18:6

"Whoever causes one of these little ones who believe in Me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.


എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയോരു തിരിക്കല്ലു കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നതു അവന്നു നന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hung?

Name :

Email :

Details :×