Among

Show Usage

Pronunciation of Among  

English Meaning

Mixed or mingled; surrounded by.

  1. In the midst of; surrounded by: a pine tree among cedars.
  2. In the group, number, or class of: She is among the wealthy.
  3. In the company of; in association with: traveling among a group of tourists.
  4. By many or the entire number of; with many: a custom popular among the Greeks.
  5. By the joint action of: Among us, we will finish the job.
  6. With portions to each of: Distribute this among you.
  7. Each with the other: Don't fight among yourselves. See Usage Note at between.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

യോജിച്ച് - Yojichu ;ചുറ്റപ്പെട്ട്‌ - Chuttappettu ;പലതിനിടയില്‍ - Palathinidayil‍ ;ഒത്ത് - Oththu | Othu ;ഇടയ്‌ക്ക്‌ - Idaykku ;അന്തരേ - Anthare ;

യോജിച്ച്‌ - Yojichu ;കൂട്ടത്തിൽ - Koottaththil | Koottathil ;ചുറ്റപ്പെട്ട് - Chuttappettu ;കൂട്ടുപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ - Koottupravar‍ththanaththiloode | Koottupravar‍thanathiloode ;ഇടയിൽ - Idayil ;കൂട്ടത്തില്‍ - Koottaththil‍ | Koottathil‍ ;ഇടയ്ക്ക് - Idaykku ;പലതിനിടയിൽ - Palathinidayil ;ഇടയില്‍ - Idayil‍ ;ഒത്ത്‌ - Oththu | Othu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 7:35

Then the Jews said among themselves, "Where does He intend to go that we shall not find Him? Does He intend to go to the Dispersion among the Greeks and teach the Greeks?


അതു കേട്ടിട്ടു യെഹൂദന്മാർ: നാം കണ്ടെത്താതവണ്ണം ഇവൻ എവിടേക്കു പോകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു? യവനന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുംന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി യവനരെ ഉപദേശിപ്പാൻ ഭാവമോ? നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, എന്നെ കണ്ടെത്തുകയില്ലതാനും; ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ കഴികയുമില്ല എന്നു ഈ പറഞ്ഞ വാക്കു എന്തു എന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.


1 Samuel 10:24

And Samuel said to all the people, "Do you see him whom the LORD has chosen, that there is no one like him among all the people?" So all the people shouted and said, "Long live the king!"


അപ്പോൾ ശമൂവേൽ സർവ്വജനത്തോടും: യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവോ? സർവ്വജനത്തിലും അവനെപ്പോലെ ഒരുത്തനും ഇല്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ജനമെല്ലാം: രാജാവേ, ജയ ജയ എന്നു ആർത്തു.


1 Kings 5:6

Now therefore, command that they cut down cedars for me from Lebanon; and my servants will be with your servants, and I will pay you wages for your servants according to whatever you say. For you know there is none among us who has skill to cut timber like the Sidonians.


ആകയാൽ ലെബാനോനിൽനിന്നു എനിക്കായി ദേവദാരുമരം മുറിപ്പാൻ കല്പന കൊടുക്കേണം; എന്റെ വേലക്കാർ നിന്റെ വേലക്കാരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും; നിന്റെ വേലക്കാർക്കും നീ പറയുന്ന കൂലി ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം; സീദോന്യരെപ്പോലെ മരം മുറിപ്പാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരും ഇല്ല എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Among?

Name :

Email :

Details :×