English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 12:26

of the sons of levi four thousand six hundred;


ലേവ്യരിൽ നാലായിരത്തറുനൂറുപേർ


1 Chronicles 23:24

These were the sons of levi by their fathers' houses--the heads of the fathers' houses as they were counted individually by the number of their names, who did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and above.


ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ആളെണ്ണം പേരുപേരായി എണ്ണപ്പെട്ടപ്രകാരം തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ ലേവിപുത്രന്മാർ; അവർ ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ വേല ചെയ്തുവന്നു.


Ezra 8:15

Now I gathered them by the river that flows to Ahava, and we camped there three days. And I looked among the people and the priests, and found none of the sons of levi there.


ഇവരെ ഞാൻ അഹവായിലേക്കു ഒഴുകുന്ന ആറ്റിന്നരികെ കൂട്ടിവരുത്തി; അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നു ദിവസം പാളയമടിച്ചു പാർത്തു; ഞാൻ ജനത്തെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ലേവ്യരിൽ ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Levi?

Name :

Email :

Details :×