English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 3:6

"Bring the tribe of levi near, and present them before Aaron the priest, that they may serve him.


നീ ലേവിഗോത്രത്തെ അടുക്കൽ വരുത്തി പുരോഹിതനായ അഹരോന്നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു അവന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്തുക.


Exodus 6:16

These are the names of the sons of levi according to their generations: Gershon, Kohath, and Merari. And the years of the life of levi were one hundred and thirty-seven.


വംശപാരമ്പര്യപ്രകാരം ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇവ: ഗേർശോൻ , കഹാത്ത്, മെരാരി; ലേവിയുടെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിമുപ്പത്തേഴു സംവത്സരം ആയിരുന്നു.


Deuteronomy 10:8

At that time the LORD separated the tribe of levi to bear the ark of the covenant of the LORD, to stand before the LORD to minister to Him and to bless in His name, to this day.


അക്കാലത്തു യഹോവ ലേവിഗോത്രത്തെ യഹോവയുടെ നിയമ പെട്ടകം ചുമപ്പാനും ഇന്നുവരെ നടന്നുവരുന്നതുപോലെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു ശുശ്രൂഷചെയ്‍വാനും അവന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിപ്പാനും വേറുതിരിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Levi?

Name :

Email :

Details :×