Lodged

Show Usage
   

English Meaning

Lying down; -- used of beasts of the chase, as couchant is of beasts of prey.

  1. Simple past tense and past participle of lodge.
  2. lying down; used of beasts of the chase, as couchant is used of beasts of prey.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 2:1

Now Joshua the son of Nun sent out two men from Acacia Grove to spy secretly, saying, "Go, view the land, especially Jericho." So they went, and came to the house of a harlot named Rahab, and lodged there.


അനന്തരം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ രഹസ്യമായി ഒറ്റുനോക്കേണ്ടതിന്നു ശിത്തീമിൽനിന്നു രണ്ടുപേരെ അയച്ചു: നിങ്ങൾ പോയി ദേശവും യെരീഹോപട്ടണവും നോക്കിവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ പുറപ്പെട്ടു രാഹാബ് എന്നു പേരുള്ളോരു വേശ്യയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടെ പാർത്തു.


Genesis 32:13

So he lodged there that same night, and took what came to his hand as a present for Esau his brother:


അന്നു രാത്രി അവൻ അവിടെ പാർത്തു; തന്റെ പക്കൽ ഉള്ളതിൽ തന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവിന്നു സമ്മാനമായിട്ടു


Joshua 3:1

Then Joshua rose early in the morning; and they set out from Acacia Grove and came to the Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they crossed over.


അനന്തരം യോശുവ അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു, അവനും യിസ്രായേൽമക്കൾ എല്ലാവരും ശിത്തീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു യോർദ്ദാന്നരികെ വന്നു മറുകര കടക്കുംമുമ്പെ അവിടെ താമസിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Lodged?

Name :

Email :

Details :×