Lusts

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of lust.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 1:24

Therefore God also gave them up to uncleanness, in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves,


അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മോഹങ്ങളിൽ സ്വന്തശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവമാനിക്കേണ്ടതിന്നു അശുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ചു.


1 Peter 2:11

Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul,


പ്രിയമുള്ളവരേ, പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ആത്മാവിനോടു പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്നു ജാതികൾ നിങ്ങളെ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർ എന്നു ദുഷിക്കുന്തോറും


Galatians 5:17

For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.


ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിന്നും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിന്നും വിരോധമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതു ചെയ്യാതവണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതിക്കുലമല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Lusts?

Name :

Email :

Details :×