Males

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of male.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പുരുഷൻ - Purushan ;ആൺ - Aan | an ;പുരുഷന്മാര്‍ - Purushanmaar‍ | Purushanmar‍ ;ആൺവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanvargaththekkurichulla | anvargathekkurichulla ;പുരുഷന്മാർ - Purushanmaar | Purushanmar ;ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanungalekkurichulla | anungalekkurichulla ;

പിരിയാണി - Piriyaani | Piriyani ; ;പൗരുഷ്യമുള്ള - Paurushyamulla | Pourushyamulla ;ആൺകുയിൽ - Aankuyil | ankuyil ;പിതൃതാവഴി - Pithruthaavazhi | Pithruthavazhi ;ആണായ - Aanaaya | anaya ;പുരുഷജാതി - Purushajaathi | Purushajathi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 25:34

For indeed, as the LORD God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal!"


നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം എന്നെ തടുത്തിരിക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, നീ ബദ്ധപ്പെട്ടു എന്നെ എതിരേറ്റു വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കു പുരുഷപ്രജയൊന്നും നാബാലിന്നു ശേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.


Deuteronomy 16:16

"Three times a year all your males shall appear before the LORD your God in the place which He chooses: at the Feast of Unleavened Bread, at the Feast of Weeks, and at the Feast of Tabernacles; and they shall not appear before the LORD empty-handed.


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്റെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുനാളിലും വാരോത്സവത്തിലും കൂടാരപ്പെരുനാളിലും ഇങ്ങനെ സംവത്സരത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരേണം; എന്നാൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെറുങ്കയ്യായി വരരുതു.


Deuteronomy 15:19

"All the firstborn males that come from your herd and your flock you shall sanctify to the LORD your God; you shall do no work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock.


നിന്റെ മാടുകളിലും ആടുകളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്ന ആണിനെ ഒക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു ശുദ്ധീകരിക്കേണം; നിന്റെ മാടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെക്കൊണ്ടു വേല ചെയ്യിക്കരുതു; നിന്റെ ആടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂലിന്റെ രോമം കത്രിക്കയും അരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Males?

Name :

Email :

Details :×