Males

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of male.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുരുഷന്മാർ - Purushanmaar | Purushanmar
× പിതൃതാവഴി - Pithruthaavazhi | Pithruthavazhi
× പുരുഷജാതി - Purushajaathi | Purushajathi
×
× ആൺകുയിൽ - Aankuyil | ankuyil
× ആൺ - Aan | an
× ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanungalekkurichulla | anungalekkurichulla
× ആണായ - Aanaaya | anaya
× പൗരുഷ്യമുള്ള - Paurushyamulla | Pourushyamulla
× പുരുഷൻ - Purushan
× ആൺവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanvargaththekkurichulla | anvargathekkurichulla
× പിരിയാണി - Piriyaani | Piriyani
× പുരുഷന്മാര്‍ - Purushanmaar‍ | Purushanmar‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 3:40

Then the LORD said to Moses: "Number all the firstborn males of the children of Israel from a month old and above, and take the number of their names.


യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു കല്പിച്ചതു: യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരായ ആണുങ്ങളെ ഒക്കെയും എണ്ണി പേരുപേരായി അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കുക.


2 Chronicles 31:19

Also for the sons of Aaron the priests, who were in the fields of the common-lands of their cities, in every single city, there were men who were designated by name to distribute portions to all the males among the priests and to all who were listed by genealogies among the Levites.


പുരോഹിതന്മാരുടെ സകലപുരുഷപ്രജെക്കും ലേവ്യരിൽ വംശാവലിയായി ചാർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഔഹരികൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്പുറപ്രദേശങ്ങളിലെ അഹരോന്യരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഔരോ പട്ടണത്തിൽ പേർവിവരം പറഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 13:15

And it came to pass, when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the LORD killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to the LORD all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem.'


ഫറവോൻ കഠിനപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്കാതിരുന്നപ്പോൾ യഹോവ മിസ്രയീംദേശത്തു മനുഷ്യന്റെ കടിഞ്ഞൂൽമുതൽ മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽവരെയുള്ള കടിഞ്ഞൂൽപിറവിയെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു കടിഞ്ഞൂലായ ആണിനെ ഒക്കെയും ഞാൻ യഹോവേക്കു യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ എന്റെ മക്കളിൽ കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും ഞാൻ വീണ്ടുകൊള്ളുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Males?

Name :

Email :

Details :×