Males

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of male.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആണായ - Aanaaya | anaya
× ആൺവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanvargaththekkurichulla | anvargathekkurichulla
× ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanungalekkurichulla | anungalekkurichulla
× ആൺ - Aan | an
× ആൺകുയിൽ - Aankuyil | ankuyil
× പുരുഷന്മാര്‍ - Purushanmaar‍ | Purushanmar‍
× പിരിയാണി - Piriyaani | Piriyani
×
× പിതൃതാവഴി - Pithruthaavazhi | Pithruthavazhi
× പുരുഷന്മാർ - Purushanmaar | Purushanmar
× പുരുഷൻ - Purushan
× പുരുഷജാതി - Purushajaathi | Purushajathi
× പൗരുഷ്യമുള്ള - Paurushyamulla | Pourushyamulla

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 9:8

For the whole house of Ahab shall perish; and I will cut off from Ahab all the males in Israel, both bond and free.


ആഹാബ്ഗൃഹം അശേഷം മുടിഞ്ഞുപോകേണം; യിസ്രായേലിൽ ആഹാബിന്നുള്ള സ്വതന്ത്രനും അസ്വതന്ത്രനുമായ പുരുഷപ്രജയെ ഒക്കെയും ഞാൻ ഛേദിച്ചുകളയും.


Numbers 3:34

And those who were numbered, according to the number of all the males from a month old and above, were six thousand two hundred.


അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളുടെ സംഖ്യയിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവർ ആറായിരത്തിരുനൂറു പേർ.


1 Samuel 25:34

For indeed, as the LORD God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal!"


നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം എന്നെ തടുത്തിരിക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, നീ ബദ്ധപ്പെട്ടു എന്നെ എതിരേറ്റു വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കു പുരുഷപ്രജയൊന്നും നാബാലിന്നു ശേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Males?

Name :

Email :

Details :×