Males

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of male.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പിരിയാണി - Piriyaani | Piriyani ; ;ആൺവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanvargaththekkurichulla | anvargathekkurichulla ;ആൺ - Aan | an ;പിതൃതാവഴി - Pithruthaavazhi | Pithruthavazhi ;ആൺകുയിൽ - Aankuyil | ankuyil ;

പുരുഷന്മാർ - Purushanmaar | Purushanmar ;പുരുഷന്മാര്‍ - Purushanmaar‍ | Purushanmar‍ ;ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanungalekkurichulla | anungalekkurichulla ;പുരുഷജാതി - Purushajaathi | Purushajathi ;പുരുഷൻ - Purushan ;ആണായ - Aanaaya | anaya ;പൗരുഷ്യമുള്ള - Paurushyamulla | Pourushyamulla ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 31:19

Also for the sons of Aaron the priests, who were in the fields of the common-lands of their cities, in every single city, there were men who were designated by name to distribute portions to all the males among the priests and to all who were listed by genealogies among the Levites.


പുരോഹിതന്മാരുടെ സകലപുരുഷപ്രജെക്കും ലേവ്യരിൽ വംശാവലിയായി ചാർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഔഹരികൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്പുറപ്രദേശങ്ങളിലെ അഹരോന്യരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഔരോ പട്ടണത്തിൽ പേർവിവരം പറഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 12:48

And when a stranger dwells with you and wants to keep the Passover to the LORD, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it; and he shall be as a native of the land. For no uncircumcised person shall eat it.


ഒരു അന്യജാതിക്കാരൻ നിന്നോടുകൂടെ പാർത്തു യഹോവേക്കു പെസഹ ആചരിക്കേണമെങ്കിൽ, അവന്നുള്ള ആണൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കേണം. അതിന്റെ ശേഷം അതു ആചരിക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു അടുത്തുവരാം; അവൻ സ്വദേശിയെപ്പോലെ ആകും. പരിച്ഛേദനയില്ലാത്ത ഒരുത്തനും അതു തിന്നരുതു.


1 Samuel 25:34

For indeed, as the LORD God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal!"


നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം എന്നെ തടുത്തിരിക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, നീ ബദ്ധപ്പെട്ടു എന്നെ എതിരേറ്റു വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കു പുരുഷപ്രജയൊന്നും നാബാലിന്നു ശേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Males?

Name :

Email :

Details :×