Males

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of male.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുരുഷൻ - Purushan
× പിരിയാണി - Piriyaani | Piriyani
× പുരുഷന്മാര്‍ - Purushanmaar‍ | Purushanmar‍
× പിതൃതാവഴി - Pithruthaavazhi | Pithruthavazhi
× പൗരുഷ്യമുള്ള - Paurushyamulla | Pourushyamulla
× ആൺവർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanvargaththekkurichulla | anvargathekkurichulla
× ആണായ - Aanaaya | anaya
×
× പുരുഷന്മാർ - Purushanmaar | Purushanmar
× ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള - Aanungalekkurichulla | anungalekkurichulla
× ആൺകുയിൽ - Aankuyil | ankuyil
× ആൺ - Aan | an
× പുരുഷജാതി - Purushajaathi | Purushajathi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 6:29

All the males among the priests may eat it. It is most holy.


പുരോഹിതകുലത്തിലെ ആണുങ്ങളൊക്കെയും അതു തിന്നേണം; അതു അതിവിശുദ്ധം.


2 Chronicles 31:19

Also for the sons of Aaron the priests, who were in the fields of the common-lands of their cities, in every single city, there were men who were designated by name to distribute portions to all the males among the priests and to all who were listed by genealogies among the Levites.


പുരോഹിതന്മാരുടെ സകലപുരുഷപ്രജെക്കും ലേവ്യരിൽ വംശാവലിയായി ചാർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഔഹരികൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്പുറപ്രദേശങ്ങളിലെ അഹരോന്യരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഔരോ പട്ടണത്തിൽ പേർവിവരം പറഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.


Numbers 3:40

Then the LORD said to Moses: "Number all the firstborn males of the children of Israel from a month old and above, and take the number of their names.


യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു കല്പിച്ചതു: യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരായ ആണുങ്ങളെ ഒക്കെയും എണ്ണി പേരുപേരായി അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കുക.


×

Found Wrong Meaning for Males?

Name :

Email :

Details :×