English Meaning

  1. Plural form of ail.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ail.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 22:1

The burden against the Valley of Vision. What ails you now, that you have all gone up to the housetops,


ദർശനത്താഴ്വരയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളുടെ മുകളിൽ കയറേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഭവിച്ചു?


Genesis 21:17

And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven, and said to her, "What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is.


ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു; ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്തു നിന്നു ഹാഗാരിനെ വിളിച്ചു അവളോടു: ഹാഗാരേ, നിനക്കു എന്തു? നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ബാലൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തുനിന്നു അവന്റെ നിലവിളികേട്ടിരിക്കുന്നു.


Judges 18:23

And they called out to the children of Dan. So they turned around and said to Micah, "What ails you, that you have gathered such a company?"


ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ ദേവന്മാരെയും എന്റെ പുരോഹിതനെയും നിങ്ങൾ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു; ഇനി എനിക്കു എന്തുള്ളു? നിനക്കു എന്തു എന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Ails?

Name :

Email :

Details :×