English Meaning

  1. Plural form of ail.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ail.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 18:23

And they called out to the children of Dan. So they turned around and said to Micah, "What ails you, that you have gathered such a company?"


ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ ദേവന്മാരെയും എന്റെ പുരോഹിതനെയും നിങ്ങൾ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു; ഇനി എനിക്കു എന്തുള്ളു? നിനക്കു എന്തു എന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എങ്ങനെ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


Isaiah 22:1

The burden against the Valley of Vision. What ails you now, that you have all gone up to the housetops,


ദർശനത്താഴ്വരയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളുടെ മുകളിൽ കയറേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഭവിച്ചു?


Psalms 114:5

What ails you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back?


സമുദ്രമേ, നീ ഔടുന്നതെന്തു? യോർദ്ദാനേ, നീ പിൻ വാങ്ങുന്നതെന്തു?


×

Found Wrong Meaning for Ails?

Name :

Email :

Details :×