English Meaning

  1. Plural form of ail.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ail.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 18:24

So he said, "You have taken away my gods which I made, and the priest, and you have gone away. Now what more do I have? How can you say to me, "What ails you?"'


ദാന്യർ അവനോടു: നിന്റെ ഒച്ച ഇവിടെ കേൾക്കരുതു: അല്ലെങ്കിൽ ദ്വേഷ്യക്കാർ നിങ്ങളോടു കയർത്തിട്ടു നിന്റെ ജീവനും നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ജീവനും നഷ്ടമാകുവാൻ നീ സംഗതിവരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു.


Psalms 114:5

What ails you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back?


സമുദ്രമേ, നീ ഔടുന്നതെന്തു? യോർദ്ദാനേ, നീ പിൻ വാങ്ങുന്നതെന്തു?


Isaiah 22:1

The burden against the Valley of Vision. What ails you now, that you have all gone up to the housetops,


ദർശനത്താഴ്വരയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളുടെ മുകളിൽ കയറേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഭവിച്ചു?


×

Found Wrong Meaning for Ails?

Name :

Email :

Details :×