Overflowing

Show Usage
   

English Meaning

An overflow; that which overflows; exuberance; copiousness.

  1. overflow
  2. Present participle of overflow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആധിക്യം - Aadhikyam | adhikyam
× ഒരു സംഭരണിയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലായാൽ ആ സംഭരണി നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവസ്ഥ - Oru Sambharaniyil Sookshikkaavunnathil Kooduthalaayaal Aa Sambharani Niranjukavinjozhukunna Avastha | Oru Sambharaniyil Sookshikkavunnathil Kooduthalayal a Sambharani Niranjukavinjozhukunna Avastha
× വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുക - Vellappokkamundaakuka | Vellappokkamundakuka
× സമൃദ്ധിയുണ്ടാകുക - Samruddhiyundaakuka | Samrudhiyundakuka
× സമൃദ്ധി - Samruddhi | Samrudhi
× കരകവിയുക - Karakaviyuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 28:15

Because you have said, "We have made a covenant with death, And with Sheol we are in agreement. When the overflowing scourge passes through, It will not come to us, For we have made lies our refuge, And under falsehood we have hidden ourselves."


ഞങ്ങൾ മരണത്തോടു സഖ്യതയും പാതാളത്തോടു ഉടമ്പടിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; പ്രവഹിക്കുന്ന ബാധ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതു ഞങ്ങളോടു അടുത്തു വരികയില്ല; ഞങ്ങൾ ഭോഷ്കിനെ ശരണമാക്കി വ്യാജത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ.


Isaiah 34:6

The sword of the LORD is filled with blood, It is made overflowing with fatness, With the blood of lambs and goats, With the fat of the kidneys of rams. For the LORD has a sacrifice in Bozrah, And a great slaughter in the land of Edom.


യഹോവയുടെ വാൾ രക്തം പുരണ്ടും കൊഴുപ്പു പൊതിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു; കുഞ്ഞാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും രക്തം കൊണ്ടും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ മൂത്രപിണ്ഡങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുംകൊണ്ടും തന്നേ; യഹോവേക്കു ബൊസ്രയിൽ ഒരു യാഗവും എദോംദേശത്തു ഒരു മഹാസംഹാരവും ഉണ്ടു.


Jeremiah 47:2

Thus says the LORD: "Behold, waters rise out of the north, And shall be an overflowing flood; They shall overflow the land and all that is in it, The city and those who dwell within; Then the men shall cry, And all the inhabitants of the land shall wail.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: വടക്കുനിന്നു വെള്ളം പൊങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയാകും; അതു ദേശത്തിന്മേലും അതിലുള്ള സകലത്തിന്മേലും പട്ടണത്തിന്മേലും അതിൽ പാർക്കുംന്നവരുടെ മേലും കവിഞ്ഞൊഴുകും; അപ്പോൾ മനുഷ്യർ നിലവിളിക്കും; ദേശനിവാസികൾ ഒക്കെയും മുറയിടും.


×

Found Wrong Meaning for Overflowing?

Name :

Email :

Details :×