Prayers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of prayer.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× prayer എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Prayer Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Prayer Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× പ്രാര്‍ത്ഥന - Praar‍ththana | Prar‍thana

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 24:25

And David built there an altar to the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings. So the LORD heeded the prayers for the land, and the plague was withdrawn from Israel.


ദാവീദ് യഹോവേക്കു അവിടെ ഒരു യാഗപീ ം പണിതു ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ യഹോവ ദേശത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു; ബാധ യിസ്രായേലിനെ വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്തു.


Revelation 5:8

Now when He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.


വാങ്ങിയപ്പോൾ നാലുജീവികളും ഇരുപത്തുനാലു മൂപ്പന്മാരും ഔരോരുത്തൻ വീണയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞ പൊൻ കലശവും പിടിച്ചുകൊണ്ടു കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പാകെ വീണു.


1 Timothy 5:5

Now she who is really a widow, and left alone, trusts in God and continues in supplications and prayers night and day.


സാക്ഷാൽ വിധവയും ഏകാകിയുമായവൾ ദൈവത്തിൽ ആശവെച്ചു രാപ്പകൽ യാചനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറ്റുപാർക്കുംന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Prayers?

Name :

Email :

Details :×