Praying

Show Usage
   

English Meaning

  1. Of or pertaining to prayer.
  2. An act of saying a prayer.
  3. Present participle of pray.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 8:28

Yet regard the prayer of Your servant and his supplication, O LORD my God, and listen to the cry and the prayer which Your servant is praying before You today:


എങ്കിലും എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, അടിയൻ ഇന്നു തിരുമുമ്പിൽ കഴിക്കുന്ന നിലവിളയും പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കേണ്ടതിന്നു അടിയന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കും യാചനയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു കടാക്ഷിക്കേണമേ.


Acts 16:25

But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.


അർദ്ധരാത്രിക്കു പൗലൊസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു: തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.


Acts 22:17

"Now it happened, when I returned to Jerusalem and was praying in the temple, that I was in a trance


പിന്നെ ഞാൻ യെരൂശലേമിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നു ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേരം ഒരു വിവശതയിൽ ആയി അവനെ കണ്ടു:


×

Found Wrong Meaning for Praying?

Name :

Email :

Details :×