Praying

Show Usage
   

English Meaning

  1. Of or pertaining to prayer.
  2. An act of saying a prayer.
  3. Present participle of pray.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 6:11

Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God.


അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധപ്പെട്ടു വന്നു, ദാനീയേൽ തന്റെ ദൈവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടു.


Colossians 1:3

We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,


സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പു കേട്ടതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശനിമിത്തം,


1 Samuel 1:12

And it happened, as she continued praying before the LORD, that Eli watched her mouth.


ഇങ്ങനെ അവൾ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏലി അവളുടെ വായെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Praying?

Name :

Email :

Details :×