Praying

Show Usage

English Meaning

  1. Of or pertaining to prayer.
  2. An act of saying a prayer.
  3. Present participle of pray.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 11:4

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head.


മൂടുപടം ഇട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കയോ പ്രവചിക്കയോ ചെയ്യുന്ന ഏതു പുരുഷനും തന്റെ തലയെ അപമാനിക്കുന്നു.


Daniel 6:11

Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God.


അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ബദ്ധപ്പെട്ടു വന്നു, ദാനീയേൽ തന്റെ ദൈവത്തിൻ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷിക്കുന്നതു കണ്ടു.


Nehemiah 1:4

So it was, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned for many days; I was fasting and praying before the God of heaven.


ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നു കരഞ്ഞു; കുറെനാൾ ദുഃഖിച്ചും ഉപവസിച്ചുംകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ:


×

Found Wrong Meaning for Praying?

Name :

Email :

Details :×