Richer

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of rich: more rich

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:2

And now I will tell you the truth: Behold, three more kings will arise in Persia, and the fourth shall be far richer than them all; by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece.


ഇപ്പോഴോ, ഞാൻ നിന്നോടു സത്യം അറിയിക്കാം: പാർസിദേശത്തു ഇനി മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ എഴുന്നേലക്കും; നാലാമത്തവൻ എല്ലാവരിലും അധികം ധനവാനായിരിക്കും; അവൻ ധനംകൊണ്ടു ശക്തിപ്പെട്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും യവനരാജ്യത്തിന്നു നേരെ ഉദ്യോഗിപ്പിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Richer?

Name :

Email :

Details :×