Sprang

Show Usage

Pronunciation of Sprang  

English Meaning

  1. A past tense of spring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;ചാടി - Chaadi | Chadi ;കുതിക്കുക - Kuthikkuka ;തുളളി - Thulali ;ചാടിപുറപ്പെടുക - Chaadipurappeduka | Chadipurappeduka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:6

Then behold, seven thin heads, blighted by the east wind, sprang up after them.


അവയുടെ പിന്നാലെ നേർത്തും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ പൊങ്ങിവന്നു.


Matthew 13:5

Some fell on stony places, where they did not have much earth; and they immediately sprang up because they had no depth of earth.


ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടത്തു വീണു; മണ്ണിന്നു താഴ്ചയില്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളെച്ചുവന്നു.


Luke 8:8

But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a hundredfold." When He had said these things He cried, "He who has ears to hear, let him hear!"


മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു വീണു മുളെച്ചു നൂറുമേനി ഫലം കൊടുത്തു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Sprang?

Name :

Email :

Details :×