Sprang

Show Usage

Pronunciation of Sprang  

   

English Meaning

  1. A past tense of spring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചാടിപുറപ്പെടുക - Chaadipurappeduka | Chadipurappeduka
× തുളളി - Thulali
× ചാടി - Chaadi | Chadi
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 4:5

Some fell on stony ground, where it did not have much earth; and immediately it sprang up because it had no depth of earth.


മറ്റു ചിലതു പാറസ്ഥലത്തു ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തേടത്തു വീണു; മണ്ണിന്നു താഴ്ച ഇല്ലായ്കയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളെച്ചുവന്നു.


Luke 8:8

But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop a hundredfold." When He had said these things He cried, "He who has ears to hear, let him hear!"


മറ്റു ചിലതു നല്ല നിലത്തു വീണു മുളെച്ചു നൂറുമേനി ഫലം കൊടുത്തു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു: കേൾപ്പാൻ ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.


Genesis 41:23

Then behold, seven heads, withered, thin, and blighted by the east wind, sprang up after them.


അവയുടെ പിന്നാലെ ഉണങ്ങിയും നേർത്തും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ പൊങ്ങിവന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sprang?

Name :

Email :

Details :×