Sprang

Show Usage

Pronunciation of Sprang  

English Meaning

  1. A past tense of spring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;കുതിക്കുക - Kuthikkuka ;ചാടിപുറപ്പെടുക - Chaadipurappeduka | Chadipurappeduka ;ചാടി - Chaadi | Chadi ;തുളളി - Thulali ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 8:7

And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it.


മറ്റു ചിലതു മുള്ളിന്നിടയിൽ വീണു; മുള്ളുംകൂടെ മുളെച്ചു അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.


Genesis 41:6

Then behold, seven thin heads, blighted by the east wind, sprang up after them.


അവയുടെ പിന്നാലെ നേർത്തും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ പൊങ്ങിവന്നു.


Mark 4:8

But other seed fell on good ground and yielded a crop that sprang up, increased and produced: some thirtyfold, some sixty, and some a hundred."


മറ്റു ചിലതു നല്ലമണ്ണിൽ വീണിട്ടു മുളെച്ചു വളർന്നു ഫലം കൊടുത്തു; മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Sprang?

Name :

Email :

Details :×