Pronunciation of Took  

   

English Meaning

  1. Past tense of take.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× എടുത്തു - Eduththu | Eduthu
×
× take എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Take Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Take Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 17:3

and say, "Thus says the Lord GOD: "A great eagle with large wings and long pinions, Full of feathers of various colors, Came to Lebanon And took from the cedar the highest branch.


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: വലിയ ചിറകും നീണ്ട തൂവലും ഉള്ളതും പലനിറമായ പപ്പു നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ കഴുകൻ ലെബനോനിൽ വന്നു ഒരു ദേവദാരുവിന്റെ ശിഖരം എടുത്തു.


2 Kings 10:7

So it was, when the letter came to them, that they took the king's sons and slaughtered seventy persons, put their heads in baskets and sent them to him at Jezreel.


ഈ എഴുത്തു അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ രാജകുമാരന്മാരെ എഴുപതുപേരെയും പിടിച്ചു കൊന്നു അവരുടെ തലകൊട്ടയിൽ ആക്കി യിസ്രെയേലിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു.


2 Samuel 23:16

So the three mighty men broke through the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless he would not drink it, but poured it out to the LORD.


അപ്പോൾ ആ മൂന്നു വീരന്മാരും ഫെലിസ്ത്യരുടെ പാളയത്തിൽകൂടി കടന്നുചെന്നു ബേത്ത്ളേഹെംപട്ടണവാതിൽക്കലെ കിണറ്റിൽ നിന്നു വെള്ളം കോരി ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; അവനോ അതു കുടിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ യഹോവേക്കു നിവേദിച്ചു ഒഴിച്ചു:


×

Found Wrong Meaning for Took?

Name :

Email :

Details :×