Uncircumcised

Show Usage

Pronunciation of Uncircumcised  

English Meaning

Not circumcised; hence, not of the Israelites.

  1. Not circumcised.
  2. Not Jewish; Gentile.
  3. Not Christian.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 44:9

Thus says the Lord GOD: "No foreigner, uncircumcised in heart or uncircumcised in flesh, shall enter My sanctuary, including any foreigner who is among the children of Israel.


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള യാതൊരു അന്യജാതിക്കാരനും, ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും അഗ്രചർമ്മിയായ യാതൊരു അന്യജാതിക്കാരനും തന്നേ, എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുതു.


Acts 7:51

"You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears! You always resist the Holy Spirit; as your fathers did, so do you.


ശാ ്യക്കാരും ഹൃദയത്തിന്നും ചെവിക്കും പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്തവരുമായുള്ളോരേ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ തന്നേ നിങ്ങളും എല്ലായ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു മറുത്തു നിലക്കുന്നു.


Acts 11:3

saying, "You went in to uncircumcised men and ate with them!"


നീ അഗ്രചർമ്മികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Uncircumcised?

Name :

Email :

Details :×