Amazing

Pronunciation of Amazing  

   

English Meaning

Causing amazement; very wonderful; as, amazing grace.

  1. Present participle of amaze.
  2. Causing wonder and amazement; possessing uniquely wonderful qualities.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിനോദം - Vinodham
× ആശ്ചര്യഭരിതമാവുക - Aashcharyabharithamaavuka | ashcharyabharithamavuka
× ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുക - Aashcharyam Janippikkuka | ashcharyam Janippikkuka
× ചകിതനാവുക - Chakithanaavuka | Chakithanavuka
× ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന - Aashcharyappeduththunna | ashcharyappeduthunna
× അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya
× ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുക - Aashcharyappeduththuka | ashcharyappeduthuka
× അത്ഭുതം - Athbhutham
× ആശ്ചര്യം - Aashcharyam | ashcharyam
× കളിതമാശ - Kalithamaasha | Kalithamasha
× വിചിത്രമായ - Vichithramaaya | Vichithramaya
× അന്ധാളിക്കുക - Andhaalikkuka | Andhalikkuka
× അത്ഭുതപാരവശ്യം - Athbhuthapaaravashyam | Athbhuthaparavashyam
× ആശ്ചര്യജനകമായ - Aashcharyajanakamaaya | ashcharyajanakamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Amazing?

Name :

Email :

Details :×