Gazing

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of gaze.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 1:11

who also said, "Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven."


ഗലീലാപുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കിനിലക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളെ വിട്ടു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നേ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നു പറഞ്ഞു.


Song of Solomon 2:9

My beloved is like a gazelle or a young stag. Behold, he stands behind our wall; He is looking through the windows, gazing through the lattice.


എന്റെ പ്രിയൻ ചെറുമാനിന്നും കലകൂട്ടിക്കും തുല്യൻ ; ഇതാ, അവൻ നമ്മുടെ മതിലക്കു പുറമേ നിലക്കുന്നു; അവൻ കിളിവാതിലൂടെ നോക്കുന്നു; അഴിക്കിടയിൽകൂടി ഉളിഞ്ഞുനോക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Gazing?

Name :

Email :

Details :×