Blushing

English Meaning

Showing blushes; rosy red; having a warm and delicate color like some roses and other flowers; blooming; ruddy; roseate.

  1. Present participle of blush.
  2. The action of the verb to blush.
  3. That which blushes.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ലജ്ജിക്കുക - Lajjikkuka ;നാണം കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തുക - Naanam Kondu Mukham Poththuka | Nanam Kondu Mukham Pothuka ;ശോഭിച്ച - Shobhicha ;ലജ്ജകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മുഖത്തുടുപ്പ്‌ - Lajjakondum Mattumundaakunna Mukhaththuduppu | Lajjakondum Mattumundakunna Mukhathuduppu ;ശോഭിച്ച - Shobhicha ;തുടുത്ത - Thuduththa | Thudutha ;

പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മുഖം പതിയെ താഴ്ത്തുക - Punchirichu Kondu Mukham Pathiye Thaazhththuka | Punchirichu Kondu Mukham Pathiye Thazhthuka ;മുഖം ചുവന്ന - Mukham Chuvanna ;വിഷമിപ്പിക്കുക - Vishamippikkuka ;അരുണിമ - Arunima ;മുഖം ചുവക്കുക - Mukham Chuvakkuka ;ലജ്ജിക്കല്‍ - Lajjikkal‍ ;നാണംകൊണ്ട് മുഖം ചുവക്കുക - Naanamkondu Mukham Chuvakkuka | Nanamkondu Mukham Chuvakkuka ;ശോഭിക്കുക - Shobhikkuka ;മുഖം വിവർണ്ണമാക്കുക - Mukham Vivarnnamaakkuka | Mukham Vivarnnamakkuka ;ലജ്ജയുള്ള - Lajjayulla ;ലജ്ജകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മുഖത്തുടുപ്പ്‌ - Lajjakondum Mattumundaakunna Mukhaththuduppu | Lajjakondum Mattumundakunna Mukhathuduppu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Blushing?

Name :

Email :

Details :×