Carpenters

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of carpenter.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× carpenter എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Carpenter Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Carpenter Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 12:11

Then they gave the money, which had been apportioned, into the hands of those who did the work, who had the oversight of the house of the LORD; and they paid it out to the carpenters and builders who worked on the house of the LORD,


അവർ ദ്രവ്യം യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ പണി നടത്തുന്ന വിചാരകന്മാരുടെ പക്കൽ തൂക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ അതു യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പണിചെയ്യുന്ന ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും


2 Kings 22:6

to carpenters and builders and masons--and to buy timber and hewn stone to repair the house.


യെഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും യെരൂശലേമിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പൂജാഗിരികളിൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ യെഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ചിരുന്ന പൂജാഗിരികളെയും ബാലിന്നും സൂര്യന്നും ചന്ദ്രന്നും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ സർവ്വസൈന്യത്തിന്നും ധൂപം കാട്ടിയവരെയും അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു.


2 Samuel 5:11

Then Hiram king of Tyre sent messengers to David, and cedar trees, and carpenters and masons. And they built David a house.


സോർരാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെയും ദേവദാരുക്കളെയും ആശാരികളെയും കല്പണിക്കാരെയും അയച്ചു; അവർ ദാവീദിന്നു ഒരു അരമന പണിതു.


×

Found Wrong Meaning for Carpenters?

Name :

Email :

Details :×