Condemnation

Show Usage

Pronunciation of Condemnation  

   

English Meaning

The act of condemning or pronouncing to be wrong; censure; blame; disapprobation.

  1. The act of condemning.
  2. The state of being condemned.
  3. Severe reproof; strong censure.
  4. A reason or occasion for condemning.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അപരാധനിർണ്ണയം - Aparaadhanirnnayam | Aparadhanirnnayam
× അപരാധനിര്‍ണ്ണയം - Aparaadhanir‍nnayam | Aparadhanir‍nnayam
× ദണ്‌ഡനാജ്ഞ - Dhandanaajnja | Dhandanajnja
× തെറ്റാണെന്നുവിധിക്കല്‍ - Thettaanennuvidhikkal‍ | Thettanennuvidhikkal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 3:8

And why not say, "Let us do evil that good may come"?--as we are slanderously reported and as some affirm that we say. Their condemnation is just.


നല്ലതു വരേണ്ടതിന്നു തീയതുചെയ്ക എന്നു പറയരുതോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നു ചിലർ ഞങ്ങളെ ദുഷിച്ചുപറയുന്നുവല്ലോ. ഇവർക്കും വരുന്ന ശിക്ഷാവിധി നീതിയുള്ളതു തന്നേ.


Matthew 23:33

Serpents, brood of vipers! How can you escape the condemnation of hell?


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു; അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിക്കയും പട്ടണത്തിൽ നിന്നു പട്ടണത്തിലേക്കു ഔടിക്കയും ചെയ്യും.


1 Timothy 5:12

having condemnation because they have cast off their first faith.


ആദ്യ വിശ്വാസം തള്ളുകയാൽ അവർക്കും ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Condemnation?

Name :

Email :

Details :×