Dries

Show Usage

Pronunciation of Dries  

   

English Meaning

  1. Third person singular present tense of dry.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 1:4

He rebukes the sea and makes it dry, And dries up all the rivers. Bashan and Carmel wither, And the flower of Lebanon wilts.


അവൻ സമുദ്രത്തെ ഭർത്സിച്ചു വറ്റിക്കയും സകലനദികളെയും വരട്ടിക്കളകയും ചെയ്യുന്നു; ബാശാനും കർമ്മേലും വരളുന്നു; ലെബാനോന്റെ പുഷ്പം വാടിപ്പോകുന്നു.


Job 14:11

As water disappears from the sea, And a river becomes parched and dries up,


സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം പോയ്പോകുമ്പോലെയും ആറു വറ്റി ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോലെയും


Proverbs 17:22

A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.


സന്തുഷ്ടഹൃദയം നല്ലോരു ഔഷധമാകുന്നു; തകർന്ന മനസ്സോ അസ്ഥികളെ ഉണക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Dries?

Name :

Email :

Details :×