Earthen

Show Usage

Pronunciation of Earthen  

   

English Meaning

Made of earth; made of burnt or baked clay, or other like substances; as, an earthen vessel or pipe.

  1. Made of earth or clay: an earthen fortification; an earthen pot.
  2. Earthly; worldly.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
× മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannukondundaakkiya | Mannukondundakkiya
× മണ്‍മയമായ - Man‍mayamaaya | Man‍mayamaya
× മൺമയമായ - Manmayamaaya | Manmayamaya
× മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannukondundaakkiya | Mannukondundakkiya
× മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannu Kondundaakkiya | Mannu Kondundakkiya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 11:33

Any earthen vessel into which any of them falls you shall break; and whatever is in it shall be unclean:


അവയിൽ യാതൊന്നെങ്കിലും ഒരു മൺപാത്രത്തിന്നകത്തു വീണാൽ അതിന്നകത്തുള്ളതു ഒക്കെയും അശുദ്ധമാകും; നിങ്ങൾ അതു ഉടെച്ചുകളയേണം.


Leviticus 14:50

Then he shall kill one of the birds in an earthen vessel over running water;


പിന്നെ ദേവദാരു, ഈസോപ്പു, ചുവപ്പു നൂൽ, ജീവനുള്ള പക്ഷി എന്നിവയെ എടുത്തു അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിലും ഉറവുവെള്ളത്തിലും മുക്കി വീട്ടിന്മേൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിക്കേണം.


Jeremiah 19:1

Thus says the LORD: "Go and get a potter's earthen flask, and take some of the elders of the people and some of the elders of the priests.


യഹോവ ഇപ്രകാരം കല്പിച്ചു: നീ പോയി കുശവനോടു ഒരു മൺകുടം വിലെക്കു വാങ്ങി ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരിലും പുരോഹിതന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരിലും ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു


×

Found Wrong Meaning for Earthen?

Name :

Email :

Details :×