Earthen

Show Usage

Pronunciation of Earthen  

English Meaning

Made of earth; made of burnt or baked clay, or other like substances; as, an earthen vessel or pipe.

  1. Made of earth or clay: an earthen fortification; an earthen pot.
  2. Earthly; worldly.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannukondundaakkiya | Mannukondundakkiya ;മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannukondundaakkiya | Mannukondundakkiya ;മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - Mannu Kondundaakkiya | Mannu Kondundakkiya ;മണ്‍മയമായ - Man‍mayamaaya | Man‍mayamaya ;മണ്ണുകൊണ്ടോ ചെളികൊണ്ടോ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട - Mannukondo Chelikondo Nir‍mmikkappetta ;മൺമയമായ - Manmayamaaya | Manmayamaya ;

മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള - Mannukondulla ;മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ - മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 17:28

brought beds and basins, earthen vessels and wheat, barley and flour, parched grain and beans, lentils and parched seeds,


കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിന്നും കൂടെയുള്ള ജനത്തിന്നും ഭക്ഷിപ്പാൻ , കോതമ്പു, യവം, മാവു, മലർ, അമരക്ക, പയർ, പരിപ്പു, തേൻ , വെണ്ണ, ആടു, പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു; ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Habakkuk 1:10

They scoff at kings, And princes are scorned by them. They deride every stronghold, For they heap up earthen mounds and seize it.


അവർ രാജാക്കന്മാരെ പരിഹസിക്കുന്നു; പ്രഭുക്കന്മാർ അവർക്കും ഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു; അവർ ഏതു കോട്ടയെയും കുറിച്ചു ചിരിക്കുന്നു; അവർ മണ്ണു കുന്നിച്ചു അതിനെ പിടിക്കും.


Leviticus 14:50

Then he shall kill one of the birds in an earthen vessel over running water;


പിന്നെ ദേവദാരു, ഈസോപ്പു, ചുവപ്പു നൂൽ, ജീവനുള്ള പക്ഷി എന്നിവയെ എടുത്തു അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിലും ഉറവുവെള്ളത്തിലും മുക്കി വീട്ടിന്മേൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Earthen?

Name :

Email :

Details :×